ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Особлива інформація на 24.04.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Тодоров Вiталiй Iванович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

24.04.2018

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 80560, Львiвська обл., Буський р-н, смт.Красне,, вул.Залiзнична, буд. 18
4. Код за ЄДРПОУ 00952060
5. Міжміський код та телефон, факс (03264) 22193,, (03264) 22434
6. Електронна поштова адреса krasne_khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

24.04.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

д/н, "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

krasnenskiykxp.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

24.04.2018

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}