ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Особлива інформація на 25.04.2019

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1/260419

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

Тодоров Вiталiй Iванович

(прізвище та ініціали керівника)

 Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження Львівська область, 80560, Львiвська обл., Буський р-н, смт.Красне,, вул.Залiзнична, буд. 18
4. Код за ЄДРПОУ 00952060
5. Міжміський код та телефон, факс (03264) 22193,, (03264) 22434
6. Електронна поштова адреса krasne_khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

krasnenskiykxp.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.04.2019

(дата)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}