ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Особлива інформація на 25.04.2019

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

125.04.2019300000.000417760.00071.812
Зміст інформації:
25.04.2019р. загальними зборами приватного акцiонерного товариства прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: отримання Товариством в будь-яких банках будь-яких банкiвських продуктiв/послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитнi лiнiї, гарантiї, авалi, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банкiвських послуг в будь-якiй валютi, в межах генерального лiмiту та генерального строку, необхiдних для ведення господарської дiяльностi граничною сукупною вартiстю 300 млн грн зi строком зобов'язань не бiльше 7 рокiв, та вiдсотковою ставкою - в розмiрi, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити вiд 0,000001% до 50,01% рiчних, i комiсiєю - в розмiрi, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити вiд 0,000001% до 50,01% вiдсоткiв/вiдсоткiв рiчних; солiдарна участь за борговими зобов'язаннями позичальникiв за договорами про надання банкiвських послуг граничною сукупною вартiстю 300 млн грн; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб граничною сукупною вартiстю 300 млн грн; купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), пiдряд, вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу та iншi угоди граничною сукупною вартiстю 300 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 417 760 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -71,81160%. Загальна кiлькiсть акцiй - 8 134 144 шт., голосуючих акцiй - 7 241 137 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 7 066 333 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 7 066 333 шт., та "проти" - 0 шт. прийняття рiшення.