ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 10.04.2020

Особлива інформація на 10.04.2020

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

10.04.2020Припинено повноваженняГолова Наглядової радиДiмов Iван Андрiйовичд/н44.35353
Зміст інформації:
Повноваження Голова Наглядової ради Дiмов Iван Андрiйович припинено 10.04.2020 р. (дата вчинення дiї 10.04.2020) у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 44.35353% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв.
10.04.2020ОбраноГолова Наглядової радиДiмов Iван Андрiйовичд/н44.35353
Зміст інформації:
Голова Наглядової ради Дiмов Iван Андрiйович обрано 10.04.2020 р.(дата вчинення дiї 10.04.2020). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 44.35353% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова НР ПрАТ " Красненський КХП", Голова НР ПАТ "Красненський КХП", Директор ТОВ Райлянка. Загальними зборами акцiонерiв обраний членом Наглядової ради, Наглядовою радою обраний на посаду Голови Наглядової ради. Посадова особа є акцiонером.
10.04.2020Припинено повноваженнячлен Наглядової радиТукасер Сергiй Iвановичд/н0
Зміст інформації:
Повноваження член Наглядової ради Тукасер Сергiй Iванович припинено 10.04.2020 р. (дата вчинення дiї 10.04.2020) у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв.
10.04.2020Обраночлен Наглядової радиТукасер Сергiй Iвановичд/н0
Зміст інформації:
член Наглядової ради Тукасер Сергiй Iванович обрано 10.04.2020 р. (дата вчинення дiї 10.04.2020). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - член НР ПрАТ " Красненський КХП", член НР ПАТ "Красненський КХП", Директор ПСП "Ексiм-Агро". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера ПСП "Ексiм-Агро".
10.04.2020Припинено повноваженнячлен Наглядової радиТурчак Любомир Мирославовичд/н0
Зміст інформації:
Повноваження член Наглядової ради Турчак Любомир Мирославович припинено 10.04.2020 р. (дата вчинення дiї 10.04.2020) у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв.
10.04.2020Обраночлен Наглядової радиТурчак Любомир Мирославовичд/н0
Зміст інформації:
член Наглядової ради Турчак Любомир Мирославович обрано 10.04.2020 р. (дата вчинення дiї 10.04.2020). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - член Наглядової ради ПрАТ "Красненський КХП". фахiвець з облiку пайової землi. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера ПСП "Ексiм-Агро".

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.