ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 30.06.2016

Особлива інформація на 24.06.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.06.2016ЗвільненоДиректорХристич Олександр АнатолiйовичКА, 772138, 16.03.1998, Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Директор Христич Олександр Анатолiйович (паспорт: КА 772138, виданий Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 16.03.1998р.) звiльнено 24.06.2016 р.(дата вчинення дiї 24.06.2016). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 5 рокiв. Рiшення прийнято Наглядовою радою.
24.06.2016ОбраноДиректорТодоров Вiталiй IвановичКЕ, 010933, 07.02.1996, Iзмаїльським РВ УМВС України в Одеськiй областi0
Зміст інформації:
Директор Тодоров Вiталiй Iванович (паспорт КЕ 010933, виданий Iзмаїльським РВ УМВС України в Одеськiй областi 07.02.1996р.) обрано 24.06.2016 р.(дата вчинення дiї 24.06.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний механiк ТОВ "БОРIВАШ", заступник директора, директор МПП "ОБРIЙ". Рiшення прийнято Наглядовою радою.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.