ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 06.06.2017

Особлива інформація на 04.06.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

104.06.2017600000.00062898.000953.925
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв 04.06.2017р. прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: отримання будь-яких банкiвських продуктiв/послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитнi лiнiї, гарантiї, авалi, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банкiвських послуг; передача майна (майнових прав) в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки); купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), пiдряд, вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу та iншi угоди. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 600 млн грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -62848 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 953,93 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 7159261, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 7066333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 7066333, "проти" - 0 прийняття рiшення.