ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
20.07.2010 18I13I1I10 Львiвське ТУ ДКЦПФР UA4000079529 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 8134144 2033536.000 100.0000000
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не ведеться. Цiннi папери до лiстингу не включалися, заяви про включення до лiстингу не подавалися. Додаткової емiсiї у звiтному перiодi не було.Iнших цiнних паперiв товариство не випускало.