ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Наказом Регiонального вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi вiд 18.08.98 № 884 ДП "Красненський КХП" перетворений у Вiдкрите акцiонерне товаристсво "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв".
У звiтному перiодi нiяких перетворень не вiдбувалося (злиття, подiл, приєднання, видiл, реорганiзацiя тощо). На виконання Закону України "Про акцiонернi товариства" у звiтному перiодi змiнено тип та найменування товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв".
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Пiдприємство дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у своїй структурi не має. У складi пiдприєства є дiльницi:
- заготiвельна дiльниця;
- комбiкормовий завод.
Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом вiдбулись - почав працювати комбiкормовий завод.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Пiдприємство веде облiк господарських операцiй щодо майна й результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому вираженнi шляхом безперервного документального й взаємозалежного їхнього вiдображення.
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється вiдповiдно до Плану рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних меморiальних ордерах i аналiтичних вiдомостях, iз частковою комп'ютерною обробкою.Облiкова полiтика вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р.№ 996-ХIV,затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" №334I94-ВР вiд 28.12.1994 р. зi змiнами й доповненнями, та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку й оподаткування, облiкової полiтики пiдприємства.
Облiкова полiтика пiдприємства протягом 2011р. не змiнювалась.Оцiнка вартостi запасiв здiйснюється за їх фактичною вартiстю, нарахування амортизацiї проводиться за залишковою вартiстю. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - за фактом.
Текст аудиторського висновку ТзОВ аудиторська фiрма "Львiвський аудит"

79058, Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а, Свiдоцтво № 1287


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(Звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
публiчного акцiонерного товариства
"Красненський комбiнат хлiбопродуктiв"
станом на 31.12.2011 року

м.Львiв 13 квiтня 2012 р.

Адресат - Власники цiнних паперiв,
керiвництво ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв"

1. Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство
"Красненський комбiнат хлiбопродуктiв"
Код за єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 00952060
Мiсцезнаходження: 80560, Львiвська обл., Буський р-н,смт. Красне,
вул. Залiзнична, 18.
Дата державної реєстрацiї: 26.08.1998 року Буською районною держадмiнiстрацiєю Львiвської областi.
Публiчне акцiонерне товариство "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" є правонаступником всiх прав, майна та обов`язкiв вiдкритого акцiонерного товариства "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв".
Державної частки немає.
Форма власностi приватна.
12.08.2011р.- реєстрацiя нової редакцiї статуту у зв"язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".
Вiдповiдальними особами за фiнансово-господарську дiяльнiсть за звiтний перiод були :
Голова правлiння - п.Христич О.Я.
головний бухгалтер - п.Турек Л.Г.
Основним предметом дiяльностi товариства є: оптова торгiвля зерном, насiнням та кормами для тварин; iншi види оптової торгiвлi.
Статутний капiтал, згiдно Статуту пiдприємства становить 2033536 гривень. Кiлькiсть акцiй- 8 134 144 шт. Номiнальна вартiсть акцiй - 0.25 грн. Всi акцiї-простi iменнi. Кiлькiсть акцiонерiв: юридичнi особи - 23, володiють 10.1652% акцiй; фiзичнi особи-119 чол., володiють 89.8348% акцiй; в тому числi акцiонери, що володiють бiльше нiж 10% статутного капiталу: юридичнi особи: 0,; фiзичнi особи:2, володiють 75.317% акцiй. Державної частки немає.

2. Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка пiдприємства проведена вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".
Нами були виконанi процедури аудиту згiдно з вимогами МСА 500 "Аудиторськi докази", що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для об'рунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту.
Аудиторський висновок пiдготовлений вiдповiдно до "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 р. №1360, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за №1358I20096.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об'рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Поставленi цiлi до аудиторської перевiрки:
- висловити професiйну думку незалежного аудитора щодо достовiрностi фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" за 2011 р. та її вiдповiдностi встановленим нормам складання фiнансової звiтностi.
Для перевiрки наданi:
- установчi документи ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв";
- первинна документацiя та регiстри аналiтичного та синтетичного бухгалтерського облiку;
- податкова звiтнiсть;
- наказ про облiкову полiтику;
- баланс пiдприємства станом на 31.12.2011 року (форма № 1), звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк (форма № 2), звiт про рух грошових коштiв (форма № 3), звiт про власний капiтал (форма № 4), примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5) за 2011 рiк.
Товариство веде бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишались незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся.
Аудиторська перевiрка була спланована i виконана з метою збору достовiрних даних про те, що фiнансовi звiти товариства не мiстять суттєвих помилок.
Пiд час аудиторської перевiрки застосовувались методи тестування правильностi даних, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, шляхом здiйснення аналiзу доказiв, якi пiдтверджують суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, в т.ч. аналiзу принципiв бухгалтерського облiку, якi застосовувались при пiдготовцi звiтностi, вiдповiдностi даних, наданих у фiнансовiй звiтностi даним бухгалтерського облiку та первинної документацiї, аналiзу облiкової полiтики товариства.
При застосуваннi процедур перевiрки використовувався принцип суттєвостi, вiдповiдно до якого виявленню пiдлягають суттєвi помилки, що можуть вплинути на показники фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо-вi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 № 122I2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв" з урахуванням вимог Положення щодо пiдгото-вку аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фо-ндового ринку (затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондово-го ринку вiд 29 вересня 2011 р. № 1360), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358I20096.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та облiкової полiтики ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв". Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" за станом на кiнець останнього дня звiтного року.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.

3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Згiдно з МСА 200 управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА 200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту".
4. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi
Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо наданих для перевiрки фiнансових звiтiв та iнших документiв товариства на пiдставi аудиторської перевiрки за результатами операцiй з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р.
Аудит проводився вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання об'рунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Отриманi аудиторськi докази забезпечують достатню та вiдповiдну основу для висловлення аудиторської думки.
Аудиторський висновок, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, повинен бути складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi".

5. Висловлення думки аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700, 705.
Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано для пiдготовки фiнансових звiтiв, є законодавство України.
Внутрiшня облiкова полiтика товариства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам П(С)БО.
Облiк усiх операцiй здiйснюється з дiючим Планом рахункiв бухгалтерського облiку.
Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, що дiють в Українi.
На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть товариства складена на основi дiйсних облiкових даних i в цiлому об`єктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан на 31.12.2011 р. за результатами операцiй за перiод з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р.
На думку аудитора, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення безумовно-позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану та результатiв дiяльностi ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" за 2011 рiк, складений Товариством.
Аудитор висловлює думку, що фiнансова звiтнiсть ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про товариство станом на 31.12.2011р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України.
Аудитором перевiрено наступнi форми фiнансової звiтностi товариства: баланс (форма № 1) станом на 31.12.2011 р.; звiт про фiнансовi результати (форма № 2), звiт про рух грошових коштiв (форма № 3), звiт про власний капiтал (форма № 4), примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5) за 2011 рiк.
На думку аудитора, перевiрка проведена з достатнiм рiвнем впевненостi в тому, що масштаб аудиторських робiт надає можливiсть виявлення всiх суттєвих вiдхилень вiд чинних на момент перевiрки вимог дiючого законодавства.
На пiдставi вищезазначених нормативних документiв аудитор здiйснив перевiрку вiдповiдностi розкриття iнформацiї за видами активiв, зобов`язань та власного капiталу встановленим нормативам бухгалтерського облiку.
Аудитор при проведеннi аудиторської перевiрки виходив з того, що данi та iнформацiя, якi наданi в первинних документах, є достовiрними та вiдповiдають сутi здiйснених господарських операцiй.

6. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Вартiсть чистих активiв товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв товариств", якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485.
Станом на 31.12.2011 р. вартiсть чистих активiв товариства становить 11 519 тис. грн.., що
перевищує розмiр статутного капiталу, який зазначений в установчих документах товариства та зареєстрований в установленому порядку.

Станом на 31.12.2011 р. чистi активи ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" складають:

Рядок Сума на кiнець звiтного перiоду, тис. грн.
1. АКТИВИ
1.2 Необоротнi активи 7 797
1.3 Оборотнi активи 10 228
1.4 Витрати майбутнiх перiодiв 0
1.5 Усього активiв 18 025
2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
2.1 Довгостроковi зобов'язання 0
2.2 Поточнi зобов'язання 6 510
2.3 Забезпечення наступних виплат i платежiв 0
2.4 Доходи майбутнiх перiодiв 0
2.5 Усього зобов'язань 6 510
3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.5 - рядок 2.5) 11 519
4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 2 033
4.1 Неоплачений капiтал 0
4.2 Вилучений капiтал 0
5. Вiдвернення (рядок 3 - рядок 4) 9 486

Таким чином, станом на 31.12.2011 р. чистi активи ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" дорiвнюють 11 519 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу товариства на 9 486 тис. грн.


7. Виконання значних правочинiв
Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Товариство у 2011 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" не мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi)
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв.

8. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
Згiдно з Законом України "Про акцiонернi товариства" Наглядова рада акцiонерного товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря.
Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та iнвесторами.
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України "Про акцiонернi товариства".
Товариство не обирало корпоративного секретаря, тому що цю функцiю виконує голова наглядової ради.
Наглядова рада акцiонерного товариства не приймала рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора.
Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту,
2) достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" рiчного звiту акцiонерного товариства.

Формування складу органiв корпоративного управлiння ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" здiйснюється вiдповiдно до:
- рiшень загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол № 1 вiд 20.04.2011 року);
- роздiлу 7 Статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв товариства 20.04. 2011 року;
Протягом звiтного року в товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- загальнi збори акцiонерiв,
- наглядова рада,
- виконавчий орган Товариства - Директор,
- ревiзiйна комiсiя.
Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту товариства, вимогам, встановленим рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 20.04.2011 року) та положеннями на кожен орган управлiння, затвердженими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол № 1 вiд 20.04.2011 року).
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту та положеннями про Загальнi збори акцiонерiв, про Наглядову раду, про Ревiзiйну комiсiю, затвердженими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол № 1 вiд 20.04.2011 року).
Статутом передбачено затвердження Положення про ревiзiйну комiсiю, яке i було затверджене рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол № 1I2010 вiд 08.04.2010 року).
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились 20 квiтня 2011 року - в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" (до 30 квiтня).
Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства", вимогам Статуту та Положенням про Наглядову раду - не рiдше одного разу на квартал.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю.
Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились.

Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв", вважає за необхiдне зазначити наступне:
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" таким чином, щоб жоден працiвник товариства не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження.
Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв". Систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою.

9. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв товариства, якi на думку аудитора можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв", включає наступнi складовi:
- стратегiя та мета ризик-менеджменту;
- управлiння ризиками;
- загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв;
- джерела та механiзми контролю за ризиками;
- аналiз ризикiв.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" внаслiдок шахрайства.


10. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит" (код ЄДРПОУ: 23273456, зареєстрована виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради 30.08.1995 р.), яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, № 1287, виданого за рiшенням Аудиторської палати України № 100 вiд 30.03.2001 р., сертифiкат аудитора серiя А № 000420 вiд 30.11.1995р., дiю сертифiката продовжено: 28.01.2000 р.; 27.01.2005 р.; 29.10.2009 р.; реєстрацiйний № 3282.
Мiсцезнаходження: 79058, м. Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а.
Тел. +38-0673102417.
Договiр № 26I12 вiд 26.12.2011 р.
Аудиторська перевiрка проводилась з 11.04.2012р. по 13.04.2012р.


Аудитор, директор
ТзОВ Аудиторська фiрма
"Львiвський аудит" Малюца Л.Г.

13.04.2012 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основнi види продукцiї або послуг: сушка, очистка, зберiгання, перевозка зерна, транспортнi послуги.
Основнi ринки збуту, основнi клiєнти - це сiльгоспвиробники та зерновi трейдери України, серед них СП "Ламiя", ЗАТ "Компанiя Райд". Основнi ризики в дiяльностi емiтента - залежнiсть вiд природних умов та врожайностi сiльськогосподарських культур, низька платоспроможнiсть сiльгоспвиробникiв, сезонний характер роботи. Збут та продаж продукцiї здiйснюється згiдно укладених договорiв. Сировину постачають сiльськогоспвиробники Львiвської та Тернопiльської областей. Постачальникiв сировини, матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному об'ємi постачання, - 4, а саме : ЗАТ "Компанiя Райд", СП "Ламiя", ТзОВ "Радехiв-цукор", ПП "Дзвони". У звiтному перiодi долучились ПАП "Фортуна" , ТОВ "Галичина Органiк", ПП "Агробонус", ТОВ "Волинь агрохолдiнг", ФГ "Земля", ПП "Прогрес Плюс".
У зв'язку з занепадом сIг галузi, птахiвництва та тваринництва, вiдсутнi мiсцевi потужнi постачальники та покупцi продукцiї, галузь перебуває у важкому фiнансовому станi. Впровадження нових товарiв та технологiй поки що не передбачається. В перспективних планах розвитку - задiяти для зберiгання зерна склади комбiкормового заводу, якi знаходяться на консервацiї. Конкуренцiя на даному ринку у Львiвськiй областi є високою, оскiльки практично у кожному районi функцiонують потужнi зерноприймальнi та зернопереробнi пiдприємства. Основний конкурент - це Буський МКЗ, який розташований у межах 3 км вiд пiдприємства та надає такi ж послуги, а також Стрийський КХП.
 
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування У звiтному перiодi придбано основних засобiв на суму 103 тис.грн (транспортнi засоби), вiдчуження активiв не вiдбувалося.
Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов"язанi з його господарською дiяльнiстю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням, ступiнь використання-100 %.На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв становить 16269 тис. грн.. Сума накопиченої амортизацiї -8472 тис. грн. Ступiнь зносу - 47,93%.
Будiвлi та споруди майнового комплексу знаходяться за юридичною адресою i розташованi на земельнiй дiлянцi площею 8.35 га згiдно Державного акту на право користування землею. Орендованих основних засобiв пiдприємство не має.
Споруди комбiкормового цеху знаходяться на консервацiї.
У склад заготiвельної дiльницi входять склади напольного типу для зберiгання зерна: №1,2,3,4,5,10,10а,12,13 загальною площею -7859,2 кв. м. та силоснi склади :Елеватор -11 тис. тонн, склад ц. БВД - 2 тис. тонн.
У 2012 роцi планується провести капiтальний ремонт примiщень.
Щодо екологiчних питань: пiдприємство не перевищує гранично допустимi концентрацiї забруднюючих речовин i не використовує у своїй дiяльностi шкiдливi речовини. Значнi грози можуть викликати пiдтоплення напольних складiв.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, це:
1.Залежнiсть вiд природнiх умов та врожайностi сiльськогосподарських культур.
2.Низька платоспроможнiсть сiльгоспвиробникiв.
3.Сезонний характер роботи.
Дiяльнiсть пiдприємства гальмує неплатоспроможнiсть переробних та сiльськогосподарських пiдприємств Львiвської та сумiжних областей ,обмежений недовготривалий термiн зберiгання власниками зернових та олiйних культур.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi було нараховано штраф Державною податковою iнспекцiєю у Буському районi у розмiрi 22 тис.грн. по податку на додану вартiсть за несвоєчасну сплату податку за жовтень 2011р. через вiдсутнiсть коштiв на рахунку.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування товариства здiйснюється за рахунок власних обiгових коштiв.
Для покращення лiквiдностi та збiльшення робочого капiталу для поточних потреб необхiдно нарощувати потужностi для зберiгання сiльськогосподарської продукцiї та збiльшувати термiни її зберiгання.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Договори укладаються на перiод без вказування визначеної суми договору. Договора у вартiсному виразi не заключаються. У звiтному перiодi укладених, але ще не виконаних договорiв не було.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) В подальшiй дiяльностi пiдприємство планує збiльшення об'ємiв складування зерна за рахунок використання складських потужностей комбiкормового заводу, який знаходиться на консервацiї.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок За звiтний перiод кошти на дослiдження та розробку не витрачалися.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 06.04.2011р. Товариство подало позовну заяву до агрофiрми "Ватра" про стягнення 19756,72 грн., в т.ч. 16699,93грн. основного боргу, 1341,95грн. пенi, 1336грн. iнфляцiйних втрат та 378,84грн.- 3%рiчних. Рiшенням Господарського суду Львiвської областi справа № 5015I1905I11 вiд 13.05.2011р. позов задоволено частково в сумi 16699,93 грн. основного боргу, 319,81 грн. - 3% рiчних та 1269,13грн. iнфляцiйних втрат.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі За даними оцiнки фiнансових результатiв ПАТ "Красненський КХП" за 2011 рiк прибуткове. Чистий прибуток складає 260 тис.грн.