ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  7183.000  6921.000   0.000  0.000  7183.000   6921.000
  - будівлі та споруди  6764.000  6429.000  0.000  0.000  6764.000   6429.000
  - машини та обладнання  384.000  351.000  0.000  0.000  384.000  351.000
  - транспортні засоби  13.000  125.000  0.000  0.000  13.000  125.000
  - інші  22.000  16.000  0.000  0.000  22.000  16.000
2. Невиробничого призначення:  925.000  876.000  0.000  0.000  925.000  876.000
  - будівлі та споруди  740.000  712.000  0.000  0.000  740.000  712.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  185.000  164.000  0.000  0.000  185.000  164.000
Усього  8108.000  7797.000  0.000  0.000  8108.000  7797.000
Опис:  Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням, ступiнь використання-100 %.На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв становить 16269 тис. грн. Сума накопиченої амортизацiї - 8472 тис. грн. Ступiнь зносу - 47,93%. Орендованими основними засобами товариство не користується.
Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
11519.000 11259.000
2033.000 2033.000
2033.000 2033.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(11519.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(2033.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.