ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Директор       Христич олександр Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
30.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв"
    Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00952060
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Львівська область
     Район Буський
     Поштовий індекс 80560
     Населений пункт смт. Красне
     Вулиця, будинок вул. Залiзнична, 18
     Міжміський код, телефон та факс (03264) 2-24-34, (03264) 2-21-93
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
    Річна інформація опублікована у № "Бюлетень.Цiннi папери України"
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація krasnenskiykxp.pat.ua
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)