ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу склала 32 особи, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня), за сумiсництвом - не було.Фонд оплати працi склав 668 тис.грн, що менше, нiж за попереднiй перiод на 171 тис.грн., що пояснюється зменшенням числа працюючих i зменшенням посадових окладiв. Пiдприємство працює над кадровою програмою,спрямованою на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам .

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
Примітки:
У звiтному перiодi дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися.