ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
20.04.2011
83.4000000
1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту загальних зборiв.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2011р.та його затвердження.
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2011р.та його затвердження.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2011р.та його затвердження.
5. Затвердження фiнансового рiчного звiту та балансу товариства за 2011 рiк.
6. Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства в 2011 роцi.
7. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiст до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Визначення типу та найменування акцiонерного товариства.
8. Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства та затвердження нової редакцiї Статуту у зв'язку iз приведенням у вiдповiднiсть до ЗУ "Про акцiонернi товариства".
9. Затвердження внутрiшнiх положень товариства : про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю (ревiзора) та iнших.
10. Вiдкликання та обрання органiв управлiння товариством.
11. Затвердження умов цивiльно-правових (трудових) договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, що уповноважується на пiдписання цих договорiв.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходили. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.