ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14360570
Місцезнаходження д/н, Дніпропетровська область, ,, м. Днiпропетровськ,, 49094, вул. Набережна Перемоги, 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №185016
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.10.2012
Міжміський код та телефон (056) 7163364
Факс (056) 7163364
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Договiр з емiтентом № ЕЛ-07/10 вiд 21.08.10р.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "Львiвський аудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23273456
Місцезнаходження д/н, Львівська область, ,, м. Львiв,, 79058, вул. Замарстинiвська, 83 а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1287
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон 0673102417
Факс 0673102417
Вид діяльності аудиторськi послуги
Опис Договiр № №26/12 вiд 26.12.2012 р.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ"
Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/н, м.Київ, 04107, вул.Тропiнiна, буд.7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя зцiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон (044) 585-42-40
Факс (044) 585-42-42
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис обслуговує емiсiйний рахунок емiтента на пiдставi договору № Е1815/10 вiд 21.08.2010 року