ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Наказом Регiонального вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi вiд 18.08.98 № 884 ДП "Красненський КХП" перетворений у Вiдкрите акцiонерне товаристсво "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв". У звiтному перiодi нiяких перетворень не вiдбувалося (злиття, подiл, приєднання, видiл, реорганiзацiя тощо). На виконання Закону України "Про акцiонернi товариства" у 2011р. змiнено тип та найменування товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв".
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Пiдприємство дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у своїй структурi не має. У складi пiдприєства є дiльницi: - заготiвельна дiльниця; - комбiкормовий цех. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) ПАТ "Красненський КХП" розпочало застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) у звiтному перiодi. Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби облiковуються по iсторичнiй вартостi придбання, з урахуванням необхiдних витрат по приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не повернуться. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються по фактичним прямим витратам на їх створення.Для нарахування амортизацiї об'єктiв основних засобiв використовується прямолiнiйний метод, зменшення залишкової вартостi, для малоцiнних необоротних матерiальних активiв - у сумi 100 % їхньої вартостi у першому мiсяцi використання таких об'єктiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод. У валюту балансу включенi вартiсть виробничих запасiв. На пiдприємствi оцiнка вибуття запасiв здiйснюється по методу ФIФО (за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв). Сума торгiвельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi облiковується за амортизованою собiвартiстю (згiдно з МСБО 39) Оцiнка поточної кредиторської заборгованостi здiйснюється по первиннiй вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
Текст аудиторського висновку ТзОВ аудиторська фiрма "Львiвський аудит" 79058, м. Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а Свiдоцтво №1287 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" станом на 31.12.2012 року м.Львiв 15 квiтня 2013 р. Адресат - Власники цiнних паперiв, керiвництво ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" 1. Основнi вiдомостi про емiтента: Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" Код за єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 00952060 Мiсцезнаходження: 80560, Львiвська обл., Буський р-н,смт. Красне, вул. Залiзнична, 18. Дата державної реєстрацiї: 26.08.1998 року Буською районною держадмiнiстрацiєю Львiвської областi. Публiчне акцiонерне товариство "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" є правонаступником всiх прав, майна та обов`язкiв вiдкритого акцiонерного товариства "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв". Державної частки немає. Форма власностi приватна. 12.08.2011р.- реєстрацiя нової редакцiї статуту у зв"язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства". Вiдповiдальними особами за фiнансово-господарську дiяльнiсть за звiтний перiод були : Голова правлiння - п.Христич О.Я. головний бухгалтер - п.Iлькiв А.Ю. Основним предметом дiяльностi товариства є: оптова торгiвля зерном, насiнням та кормами для тварин; iншi види оптової торгiвлi. Статутний капiтал, згiдно Статуту пiдприємства становить 2033 536 гривень. Кiлькiсть акцiй - 8 134 144 шт. Номiнальна вартiсть акцiй - 0.25 грн. Всi акцiї-простi iменнi. Кiлькiсть акцiонерiв: юридичнi особи - 23, володiють 10.1652% акцiй; фiзичнi особи-119 чол., володiють 89.8348% акцiй; в тому числi акцiонери, що володiють бiльше нiж 10% статутного капiталу: юридичнi особи: 0,; фiзичнi особи:2, володiють 75.318% акцiй. Державної частки немає. 2. Опис аудиторської перевiрки Аудиторська перевiрка пiдприємства проведена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для об'рунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту. Аудиторський висновок пiдготовлений вiдповiдно до "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 р.№1360, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за №1358/20096. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об'рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Поставленi цiлi до аудиторської перевiрки: - висловити професiйну думку незалежного аудитора щодо достовiрностi фiнансових звiтiв ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" за 2012 р. та її вiдповiдностi встановленим нормам складання фiнансової звiтностi. До перевiрки наданi: - установчi документи ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв"; - первинна документацiя та регiстри аналiтичного та синтетичного бухгалтерського облiку; - податкова звiтнiсть; - наказ про облiкову полiтику; - баланс пiдприємства станом на 31.12.2012 року (форма № 1), звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк (форма № 2), звiт про рух грошових коштiв (форма № 3), звiт про власний капiтал (форма № 4), примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5) за 2012 рiк. Товариство веде бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишились незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся. Аудиторська перевiрка була спланована i виконана з метою збору достовiрних даних про те, що фiнансовi звiти товариства не мiстять суттєвих помилок. Пiд час аудиторської перевiрки застосовувались методи тестування правильностi даних, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, шляхом здiйснення аналiзу доказiв, якi пiдтверджують суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, в т.ч. аналiзу принципiв бухгалтерського облiку, якi застосовувались при пiдготовцi звiтностi, вiдповiдностi даних, наданих у фiнансовiй звiтностi даним бухгалтерського облiку та первинної документацiї, аналiзу облiкової полiтики товариства. При застосуваннi процедур перевiрки використовувався принцип суттєвостi, вiдповiдно до якого виявленню пiдлягають суттєвi помилки, що можуть вплинути на показники фiнансової звiтностi. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 № 122/2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв" з урахуванням вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку (затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096. 3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв Згiдно з МСА 200 управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту". 4. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо наданих для перевiрки фiнансових звiтiв та iнших документiв товариства на пiдставi аудиторської перевiрки за результатами операцiй з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. Аудит проводився вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання об'рунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Отриманi аудиторськi докази забезпечують достатню та вiдповiдну основу для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, повинен бути складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг , зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". 5. Висловлення думки аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700,705 Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано для пiдготовки фiнансових звiтiв, є законодавство України. На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на основi дiйсних облiкових даних i в цiлому об'єктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" на 31.12.2012р. за результатами операцiй за перiод з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. Аудитором перевiрено наступнi форми фiнансової звiтностi товариства: - баланс пiдприємства станом на 31.12.2012 року (форма № 1), звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк (форма № 2), звiт про рух грошових коштiв (форма № 3), звiт про власний капiтал (форма № 4), примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5) за 2012 рiк. На думку аудитора, перевiрка проведена з достатнiм рiвнем впевненостi в тому, що масштаб аудиторських робiт надає можливiсть виявлення всiх суттєвих вiдхилень вiд дiючих на момент перевiрки вимог дiючого законодавства. В результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що в перiодi, який перевiрявся, фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку та вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi i не мiстить iстотних суперечностей. У процесi аудиторської перевiрки аудиторами було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про вiдображення та розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов'язань та власного капiталу, згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 6. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки Аудитор звертає увагу, що фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк вперше складена за МСФЗ. Аудитор звертає увагу користувачiв звiтностi, що в 2012 роцi переоцiнка вартостi основних засобiв до їх справедливої вартостi не проводилась i основнi засоби облiковуються по вартостi придбання. Аудитор звертає увагу користувачiв звiтностi, що в 2012 роцi Товариством були допущенi деякi невiдповiдностi в частинi ведення бухгалтерського облiку та складаннi фiнансової звiтностi. Так, Товариство не встановлено порiг суттєвостi щодо вартостi основних засобiв. Умовнi зобов"язання не аналiзуються i не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Проте, названi моменти мають обмежений вплив на та не впливають на загальний фiнансовий стан Товариства. На думку аудитора, фiнансовi звiти, складенi за концептуальною основою - Нацiональними Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку, i вперше трансформованi до МСФЗ. За порiвняльний перiод звiтнiсть не трансформувалась. Основнi засоби оцiненi за iсторичною вартiстю. Трансформацiя до справедливої вартостi не здiйснена. За результатами аудиту не встановлено iншої iнформацiї про дiї, що вiдбулися чи можуть вiдбутися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово- господарський стан Товариства i можуть призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.06.2006 року №3480-YI, зi змiнами та доповненнями. У ходi роботи ми пiдтверджуємо, що загальний порядок облiку активiв, зобов`язань, пасивiв, викладених у цьому висновку, вiдповiдає вимогам законодавчих та нормативних актiв України. 7. Умовно-позитивна думка аудитора ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" розпочало застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) у звiтному перiодi, але не в повному обсязi у зв'язку iз розбiжнiстю вимог законодавства України та МСФЗ щодо фiнансової звiтностi, тому аудитор не має можливостi пiдтвердити фiнансову звiтнiсть товариства як таку, що повнiстю вiдповiдає МСФЗ. Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан емiтента станом на 31 грудня 2012 року згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi, складенi та розкритi вiдповiдно вимогам законодавства України i прийнятої облiкової полiтики пiдприємства, але не в повному обсязi вiдповiдають МСФЗ. Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок. 8. Примiтки до фiнансової звiтностi 8.1 Примiтки до форми №1 Баланс станом на 31.12.2012 року Дата переходу ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" на МСФЗ - 01.01.2012р. Вiдповiдно до Листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики України вiд 07.12.2011р., п. 7 "У разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р.: у фiнансовiй звiтностi за звiтний перiод 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм балансу)". Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби - це активи, що: використовуються пiдприємством для основної дiяльностi, для здавання в оренду iншим компанiям, або для адмiнiстративних цiлей; якi передбачається використовувати протягом бiльше одного року; не передбачаються до перепродажу; здатнi приносити економiчнi вигоди в майбутньому; можуть бути надiйно оцiненi. В статтi "Основнi засоби" згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби" наводиться валова балансова вартiсть основних засобiв (вартiсть основних засобiв пiсля вирахування суми накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi) на початок i кiнець звiтного перiоду. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає 16269 тис. грн., на кiнець - 16798 тис. грн. Накопичена амортизацiя на початок звiтного перiоду дорiвнює 8472 тис. грн., на кiнець - 8877 тис. грн. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю.На протязi 2012р.придбано основних засобiв на суму 529 тис.грн.,а саме: обладнання - 342 тис.грн.;двi автомашини - 187 тис.грн. Основнi засоби приймаються до облiку в момент переходу до пiдприємства права власностi та вiдображаються на рахунку "Основнi засоби до вводу в експлуатацiю". При вводi в експлуатацiю основнi засоби переводяться на рахунок "Основнi засоби". Основнi засоби облiковуються по iсторичнiй вартостi придбання, з урахуванням необхiдних витрат по приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не повернуться. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються по фактичним прямим витратам на їх створення. В момент вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування у вiдповiдностi до МСБО 36 "Знецiнення активiв". Витрати збiльшують вартiсть основного засобу у випадку, якщо витрати суттєво полiпшують продуктивнiсть основного засобу i збiльшують строк корисного використання основного засобу. Iншi витрати вiдображаються на рахунку прибуткiв та збиткiв в тому перiодi, в якому вони були понесенi. Для нарахування амортизацiї об'єктiв основних засобiв використовується прямолiнiйний метод, зменшення залишкової вартостi, для малоцiнних необоротних матерiальних активiв - у сумi 100 % їхньої вартостi у першому мiсяцi використання таких об'єктiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод. Загальна балансова вартiсть запасiв наводиться згiдно з МСБО 2 "Запаси" та складає на початок звiтного перiоду 2094 тис. грн., на кiнець - 2762 тис. грн. У валюту балансу включенi вартiсть виробничих запасiв. У первiсну вартiсть запасiв включається: фактичнi суми, що сплаченi постачальнику, згiдно договору; витрати на заготовку; витрати на транспортування; витрати на вантажно-розвантажувальнi роботи; витрати по вiддiлу постачання; iншi витрати, що безпосередньо зв'язанi з придбанням запасiв. Витрати, не пов'язанi з придбанням запасiв, облiковуються на рахунках 91 i 92. Якщо запаси отриманi безкоштовно, то їхньою первiсною вартiстю є їх справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi у статутний капiтал пiдприємства, то їхньою первiсною вартiстю є погоджена учасниками пiдприємства справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi в обмiн на подiбнi запаси, то первiсною вартiстю отриманих запасiв є балансова вартiсть переданих запасiв. У випадках, коли балансова вартiсть переданих запасiв перевищує їх справедливу вартiсть, первiсною вартiстю придбаних запасiв буде справедлива вартiсть переданих запасiв. Рiзниця мiж ними списується на витрати звiтного перiоду. Якщо запаси придбанi в обмiн на неподiбнi активи, то первiсною вартiстю придбаних запасiв є їхня справедлива вартiсть. Оцiнка вибуття запасiв (вiдпуск у виробництво, продаж, безоплатна передача и т. п.) в бухгалтерському облiку здiйснюється: для запасiв, що не є взаємозамiнними, а також для товарiв чи послуг, виконаних та призначених для спецiальних проектiв, собiвартiсть повинна визначатися шляхом специфiчної iдентифiкацiї iндивiдуальних затрат; для iнших категорiй запасiв собiвартiсть запасiв визначається методом "перше надiйшов - перший вибув" (ФIФО). На пiдприємствi оцiнка вибуття запасiв здiйснюється по методу ФIФО (за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв). Сума торгiвельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi облiковується за амортизованою собiвартiстю (згiдно з МСБО 39) та включає наступнi статтi: - Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, що наводиться в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю та становить на початок звiтного перiоду 7588 тис. грн., на кiнець - 5460 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (на початок звiтного року - 0 тис. грн., на кiнець - 0 тис. грн.). Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами (на початок року - 0 тис.грн.; на кiнець року - 0 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на початок 2012 року становить 0 тис. грн., на кiнець 2012 року - 0 тис. грн. Для цiлей бухгалтерського облiку до грошових коштiв вiдносяться грошi у будь-якiй формi: грошова готiвка, поточнi рахунки у банках, кошти в дорозi. До еквiвалентiв грошових коштiв вiдносяться короткостроковi (зi строком погашення не бiльше 3-х мiсяцiв), високолiквiднi вкладення, легко перетворюванi в заздалегiдь вiдому суму грошових коштiв, що пiддаються незначному ризику змiни їх вартостi, як, наприклад, чековi книжки i вклади по депозитах. Векселi, навiть короткостроковi, не є еквiвалентами грошових коштiв. Банкiвськi овердрафти включаються у позиковi кошти у складi поточних зобов'язань. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є функцiональною валютою. Стаття "Грошовi кошти та їх еквiваленти" включає суму грошових коштiв, а також вартiсть короткострокових високолiквiдних iнвестицiй, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiн вартостi, та наводиться в балансi в нацiональнiй валютi в сумi 546 тис. грн. на початок звiтного перiоду та 370 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду, що включають у тому числi грошовi кошти в касi: 0 тис. грн. на початок i кiнець звiтного перiоду. Згiдно концептуальної основи МСФЗ, у даному звiтi не передбачено вiдображення статтi "Витрати майбутнiх перiодiв".На пiдприємствi вiдсутня дана стаття. Статутний капiтал Товариства на початок i на кiнець звiтного перiоду не змiнювався та становить 2033 тис. грн. Згiдно концептуальної основи МСФЗ, у даному звiтi не передбачено вiдображення такої статтi, як "Iнший додатковий капiтал". Вiдносимо суми по цiй статтi на збiльшення Нерозподiленого прибутку. Таким чином, Нерозподiлений прибуток на 01.01.2012р. становить 9482 тис. грн.(-524+10006=9482), на 31.12.2012р. дорiвнює 10184 тис. грн. Резервний капiтал становить на початок звiтного року 4 тис. грн., на кiнець - 4 тис. грн. Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, яка виникла в результатi минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується, приведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що утворюють економiчнi вигоди. Зобов'язання вiдображаються у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi тiльки тодi, коли: - їх оцiнка може бути достовiрно визначена; - iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому в результатi їх погашення. Оцiнка поточної кредиторської заборгованостi здiйснюється по первиннiй вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. Кредиторська заборгованiсть - це зобов'язання пiдприємства, до яких входять довгостроковi та поточнi зобов'язання, забезпечення та ранiше непередбаченi зобов'язання, що не враховуються. Визнання доходiв i витрат. Доходи пiдприємства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане), i доход вiдповiдає усiм критерiям визнання у вiдповiдностi з МСБО 18. Сума торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi мiстить суми кредиторської заборгованостi за придбанi товари (послуги), а також iншої поточної кредиторської заборгованостi, що виникла в ходi нормального операцiйного циклу суб'єкта господарювання та включає наступнi статтi:. - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить на початок звiтного перiоду 5737 тис. грн., на кiнець - 4088 тис. грн. Поточнi зобов"язання з одержаних авансiв - 0 тис.грн. на початок року; 0 тис.грн. на кiнець року; Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом (на початок - 148 тис. грн., на кiнець - 78 тис. грн.) - Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування (на початок - 25 тис. грн., на кiнець - 38 тис. грн.) - Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi (на початок - 50 тис. грн., на кiнець - 92 тис. грн.). Згiдно концептуальної основи МСФЗ у звiтi не повиннi наводитися данi про первiсну вартiсть та знос основних засобiв, про первiсну вартiсть та накопичену амортизацiю нематерiальних активiв та довгострокових бiологiчних активiв, про первiсну вартiсть та знос iнвестицiйної нерухомостi, про первiсну вартiсть та резерв сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги. Але, згiдно ЛИСТА МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ вiд 01.01.2013р. №31-08410-06-5/188, фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк складається за формами, встановленими П(с)БО. Форма звiту №1 "Баланс" передбачає наведення вище зазначених даних, тому така iнформацiя розкрита емiтентом. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. Проведенi коригування наступних статей: на 01.01.2012: . - Статтю пасиву балансу "Iнший додатковий капiтал", складеного за П(с) БО у сумi 10006 тис. грн., згiдно МСФЗ, вiдносимо на збiльшення "Нерозподiленого прибутку (непокритого збитку): (524) тис. грн. +10006 тис.грн.= 9482 тис. грн. Таким чином, "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" на 01.01.2012р. становить 9482 тис. грн., на 31.12.2012р. дорiвнює 10184 тис. грн. 8.2. Примiтки до форми №2 Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк Дата переходу ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" на МСФЗ - 01.01.2012р. Вiдповiдно до Листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики України вiд 07.12.2011р., п. 7 "У разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р.: у фiнансовiй звiтностi за звiтнi перiоди 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм балансу)". Згiдно з МСБО у звiтi не наводяться данi про ПДВ та ПДВ-подiбнi податки, що включенi у склад доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Але, згiдно ЛИСТА МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ вiд 01.01.2013р. №31-08410-06-5/188, фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк складається за формами, встановленими П(с)БО. Форма звiту №2 "Звiт про фiнансовi результати" передбачає наведення даних про суму ПДВ, тому така iнформацiя розкрита емiтентом. Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер адмiнiстративних витрат. Адмiнiстративнi витрати за звiтний перiод становлять 365 тис. грн., в тому числi: Заробiтна плата - 252 тис.грн.; вiдрахування на страхування - 108 тис.грн.; витрати на вiдрядження -5 тис.грн. Згiдно з МСБО 33 "Прибуток на акцiю", iнформацiя подається, якщо суб'єкт господарювання подає (або знаходиться у процесi подання своїх фiнансових звiтiв) комiсiї з цiнних паперiв або iншiй регулювальнiй органiзацiї з метою випуску звичайних акцiй на вiдкритому ринку. Таким чином, наводимо наступнi данi: Прибуток на одну просту акцiю за звiтний перiод становить 0,000086 тис. грн. Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", що визначає термiни "iнший сукупний прибуток" та "загальний сукупний прибуток" наводимо такi данi на 31.12.2012: "Iнший сукупний прибуток (збиток) становить 0 тис. грн. " Загальний сукупний прибуток становить 702 тис. грн. " Номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить 0,25 грн. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. 8.3. Примiтки до форми №3 Звiт про рух коштiв грошових коштiв за 2012 рiк Дата переходу ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" на МСФЗ - 01.01.2012р. Вiдповiдно до Листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики України вiд 07.12.2011р., п. 7 "У разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р.: у фiнансовiй звiтностi за звiтнi перiоди 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм балансу)". Згiдно з МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" для звiтування про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi обраний прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв (валових виплат грошових коштiв). Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути корисною для оцiнки майбутнiх грошових потокiв i яку не можна отримати iз застосуванням непрямого методу. Згiдно з прямим методом, iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв i валових виплат грошових коштiв можна отримати з облiкових регiстрiв суб'єкта господарювання або шляхом коригування продажу, собiвартостi проданої продукцiї (дохiд у виглядi вiдсоткiв та подiбний дохiд, витрати на виплату вiдсоткiв та подiбнi витрати для фiнансової установи), а також iнших статей у звiтi про сукупнi доходи щодо змiн протягом перiоду в запасах i дебiторськiй та кредиторськiй заборгованостi вiд операцiйної дiяльностi, iнших не грошових статей та iнших статей, для яких вплив грошових коштiв є грошовими потоками вiд iнвестицiйної або фiнансової дiяльностi. Непрямий метод, згiдно з яким прибуток чи збиток коригується вiдповiдно до впливу операцiй не грошового характеру, не може бути використаний у зв'язку з тим, що не грошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом звiтного року не було. Звiт про рух грошових коштiв надає iнформацiю, яка дає користувачам змогу оцiнювати змiни в чистих активах суб'єкта господарювання, його фiнансовiй структурi (у тому числi лiквiднiсть та платоспроможнiсть), а також здатнiсть впливати на суми та строки грошових потокiв з метою пристосування до змiнюваних обставин та можливостей. Iнформацiя про грошовi потоки є корисною для оцiнки здатностi суб'єкта господарювання генерувати грошовi кошти та їх еквiваленти; вона також дає користувачам змогу розробляти моделi для оцiнки та порiвняння теперiшньої вартостi майбутнiх грошових потокiв рiзних суб'єктiв господарювання. Вона також пiдвищує ступiнь зiставностi звiтностi про результати дiяльностi рiзних суб'єктiв господарювання, оскiльки запобiгає впливу рiзних пiдходiв до облiку однакових операцiй та подiй. МСБО 7 не надає чiтких вказiвок щодо класифiкацiї потокiв грошових коштiв з податкiв, що пiдприємство має у якостi податкового агента, що дiє вiд iменi третiх осiб у тому випадку, коли воно використовує прямий метод для представлення потокiв грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Прикладом таких податкiв є ПДВ (податок на додану вартiсть). Тому сума цього податку може надаватися окремими рядками у звiтi для того, щоб окремо вiдобразити вплив такого податку на потоки грошових коштiв., або вiдображатися у складi надходжень вiд клiєнтiв та платежiв постачальникам. Таким чином, суми, представленi у статтi "Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" Звiту про рух грошових коштiв, не пiдлягають коригуванню. Згiдно МСБО 7, кожен з грошових потокiв вiд вiдсоткiв та дивiдендiв, отриманих i сплачених, розкривається окремо. Кожен з них класифiкується на послiдовнiй основi в будь-якi перiоди як операцiйна, iнвестицiйна або фiнансова дiяльнiсть. Загальна сума вiдсоткiв, сплачених протягом звiтного перiоду, розкривається у звiтi про рух грошових коштiв незалежно вiд того, чи вона визнається як витрати у прибутку або збитку, чи капiталiзується вiдповiдно до МСБО 23 "Витрати на позики". Сплаченi вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди, як правило, класифiкують для фiнансової установи як грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. Проте немає одностайної думки щодо класифiкацiї таких грошових потокiв для iнших суб'єктiв господарювання. Сплаченi вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди можна класифiкувати як грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi, оскiльки вони входять до визначення прибутку або збитку. Допустимою також є класифiкацiя сплачених вiдсоткiв та отриманих вiдсоткiв i дивiдендiв, вiдповiдно, як грошових потокiв вiд фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi, тому що вони є витратами на одержання фiнансових ресурсiв або доходами вiд iнвестицiї. Сплаченi дивiденди можна класифiкувати як рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi, оскiльки вони є витратами на одержання фiнансових ресурсiв. Допустимою також є класифiкацiя сплачених дивiдендiв як компонента грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi для полегшення оцiнки користувачами фiнансової звiтностi здатностi суб'єкта господарювання сплачувати дивiденди з грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi. Таким чином, така класифiкацiя не суперечить П(с)БО та не пiдлягає коригуванню у даному звiтi. Грошовi кошти Товариства на 31.12.2012р. складаються з коштiв в нацiональнiй валютi, що знаходяться в банку на поточних рахунках в сумi 370 тис. грн. у т. ч. у касi Товариства - 0 тис. грн. Разом грошових коштi в нацiональнiй валютi - 370 тис. грн.; в iноземнiй валютi - 0 тис.грн. Згiдно МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" розкриваємо iнформацiю про полiтику, яку приймає суб'єкт господарювання для визначення складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть є основним видом дiяльностi Товариства з отримання доходу. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає, головним чином, як результат основної дiяльностi Товариства, що приносить доходи, а саме: надходження грошових коштiв вiд продажу товарiв та надання послуг; виплати грошових коштiв постачальникам товарiв та послуг; грошовi надходження вiд нагород рiзного характеру, комiсiйних зборiв, виплати грошових коштiв працiвникам та виплати за їх дорученням. Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить - (352тис. грн. (видаток). Згiдно МСБО 7, лише витрати, наслiдком яких є визнаний актив у звiтi про фiнансовий стан, можуть бути класифiкованi як iнвестицiйна дiяльнiсть. Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти. Згiдно МСБО 7, грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає виплати грошових коштiв для придбання основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших довгострокових активiв. Цi виплати охоплюють також тi, що пов'язанi з капiталiзованими витратами на розробки та будiвництво власними силами; надходження грошових коштiв вiд продажу основних засобiв, нематерiальних активiв, а також iнших довгострокових активiв; виплати грошових коштiв для придбання власного капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж виплати за iнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових коштiв або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); надходження грошових коштiв вiд продажу власного капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж надходження за iнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових коштiв або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); аванси грошовими коштами та позики, наданi iншим сторонам (iншi, нiж аванси i позики, здiйсненi фiнансовою установою); надходження грошових коштiв вiд повернення авансiв та позик (iнших, нiж аванси та позики фiнансової установи), наданих iншим сторонам; виплати грошових коштiв за ф'ючерсними i форвардними контрактами, опцiонами та контрактами "своп", окрiм випадкiв, коли такi контракти укладаються для дилерських чи торговельних цiлей або виплати класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть; та надходження грошових коштiв вiд ф'ючерсних i форвардних контрактiв, опцiонiв та контрактiв "своп", окрiм випадкiв, коли такi контракти укладаються для дилерських чи торговельних цiлей або надходження класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть. Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить -0 тис. грн. Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами. Згiдно МСБО 7 грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi включають надходження грошових коштiв вiд випуску акцiй або iнших iнструментiв власного капiталу; виплати грошових коштiв власникам для придбання або викупу ранiше випущених акцiй суб'єкта господарювання; надходження грошових коштiв вiд випуску незабезпечених боргових зобов'язань, позик, векселiв, облiгацiй, iпотек, а також iнших короткострокових або довгострокових позик; виплати грошових коштiв для погашення позик; виплати грошових коштiв орендарем для зменшення iснуючої заборгованостi, пов'язаної з фiнансовою орендою. Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний перiод становить (176) тис. грн. Залишок коштiв на кiнець року становить 370 тис. грн. У звiтному роцi залишок коштiв зменшився на 176 тис. грн. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. 8.4. Примiтки до форми №4 Звiт про власний капiтал за 2012 рiк Дата переходу ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" на МСФЗ - 01.01.2012р. Вiдповiдно до Листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики України вiд 07.12.2011р., п. 7 "У разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р.: у фiнансовiй звiтностi за звiтнi перiоди 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм балансу)". Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", звiт про змiни у власному капiталi включає таку iнформацiю: на 31.12.2012 чистий прибуток становить 702 тис. грн. Власний капiтал Товариства складається зi Статутного капiталу - 2033 тис. грн. (змiн у звiтному роцi не вiдбулося), Iнший додатковий капiтал на суму 10006 тис.грн. коригуємо, додаючи до нерозподiленого прибутку на початок 2012 року. Резервного капiталу: 4 тис. грн. на на початок року та 4 тис..грн. - на кiнець звiтного року. Статутний капiтал Товариства ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" не змiнювався у 2012 роцi. Зареєстрований статутний капiтал становить 2033 тис. грн., який станом на 31.12.2012р. внесено в повному обсязi. Статутний капiтал Товариства подiлений на 8134144 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Акцiонери товариства надiленi всiма правами, пов'язаними з акцiями та передбаченими законодавством України. Привiлей чи обмежень, пов'язаних з акцiями, в тому числi по розподiлу дивiдендiв та поверненню капiталу, немає. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. Щодо iнформацiї про вплив переходу на МСФЗ на фiнансовий стан пiдприємства: вилучена сума по статтi "Iнший додатковий капiтал" (сума вiднесена на збiльшення нерозподiленого прибутку). Iнших суттєвих змiн у фiнансових результатах i грошових потоках не вiдбулося. 9. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Вартiсть чистих активiв товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв товариств", якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. № 485. Станом на 31.12.2012 р. вартiсть чистих активiв товариства становить 12408 тис.грн., що перевищує розмiр статутного капiталу, який зазначений в установчих документах товариства та зареєстрований в установленому порядку. Тому розмiр статутного капiталу не пiдлягає коригуванню. Вiдповiдно до Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р.№435-IУ (частина третя ст.155 ЦКУ) кожне акцiонерне товариство по пiдсумках фiнансово-господарського року повинне порiвнювати розмiр свого статутного капiталу з вартiстю чистих активiв товариства. Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов"язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї. Таким чином, акцiонерне товариство повинне постiйно контролювати спiввiдношення розмiру чистих активiв та статутного капiталу, особливо якщо у Балансi пiдприємства мають мiсце збитки або неоплачений капiтал. Станом на 31.12.2012 р. чистi активи ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" складають: Рядок Сума на кiнець звiтного перiоду, тис. грн.. 1. АКТИВИ 1.2 Необоротнi актив 7925 1.3 Оборотнi активи 8592 1.4 Витрати майбутнiх перiодiв 0,0 1.5 Усього активiв 16517 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 2.1 Довгостроковi зобов'язання 0 2.2 Поточнi зобов'язання 4296 2.3 Забезпечення наступних виплат i цiльове фiнансування 0 2.4 Доходи майбутнiх перiодiв 0 2.5 Усього зобов'язань 4296 3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.5 - рядок 2.5) 12221 4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 2033 4.1 Неоплачений капiтал 0 4.2 Вилучений капiтал 0 5. Вiдвернення (рядок 3 - рядок 4) 1 0188 Таким чином, станом на 31.12.2012р. чистi активи ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" дорiвнюють 12221 тис. грн., що перевищують розмiр статутного капiталу товариства на 10188 тис. грн., тобто знаходяться у межах дiючого законодавства. Аудитор пiдтверджує, що розмiр чистих активiв ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" знаходиться у межах дiючого законодавства. 10. Виконання значних правочинiв Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Товариство у 2012 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" не мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв. 11. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядова рада акцiонерного товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та iнвесторами. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України "Про акцiонернi товариства". Товариство не обирало корпоративного секретаря, тому що цю функцiю виконує у товариствi голова наглядової ради. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: 1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту, 2) достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" рiчного звiту акцiонерного товариства. Станом на 31.12.2012 року акцiями товариства володiло 142 акцiонерiв. Формування складу органiв корпоративного управлiння ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" здiйснюється вiдповiдно до: - роздiлу 7.1 Статуту, затвердженого 12.08.2011 року; - рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол №1 вiд 20.04.2011р.). Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - загальнi збори акцiонерiв, - наглядова рада, - правлiння, - ревiзiйна комiсiя. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 20.04.2011 року). Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту - не рiдше одного разу на квартал. Протягом звiтного року правлiння товариства здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю. Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились. Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв", вважає за необхiдне зазначити наступне: Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" таким чином, щоб жоден працiвник пiдприємства не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший контроль. Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв". Систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок: 1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту, 2) наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. 12. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури, виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв", включає наступнi складовi: - стратегiя та мета ризик - менеджменту; - управлiння ризиками; - загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв; - джерела та механiзми контролю за ризиками; - аналiз ризикiв. Загальну стратегiю управлiння ризиками у ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" визначає спостережна рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює правлiння. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" в наслiдок шахрайства. 13. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит" (код ЄДРПОУ: 23273456, зареєстрована виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради 30.08.1995р.), яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 1287, виданого за рiшенням Аудиторської палати України № 100 вiд 30.03.2001 р., сертифiкат аудитора серiя А № 000420 вiд 30.11.1995р., дiю сертифiката продовжено: 28.01.2000р.; 27.01.2005р. ;29.10.2009р.; реєстрацiйний № 3282. Мiсцезнаходження: 79058 Львiв, Замарстинiвська,83а. Тел..0673102417. Договiр №26/12 вiд 26.12.2012 р. Аудиторська перевiрка проводилась з 02.04.2013р. по 12.04.2013р. . . Аудитор, директор ТзОВ Аудиторська фiрма "Львiвський аудит" Малюца Л.Г. 15.04.2013р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основнi види продукцiї або послуг: сушка, очистка, зберiгання, перевозка зерна, транспортнi послуги. Основнi ринки збуту, основнi клiєнти - це сiльгоспвиробники та зерновi трейдери України, серед них СП "Ламiя", ЗАТ "Компанiя Райд". Основнi ризики в дiяльностi емiтента - залежнiсть вiд природних умов та врожайностi сiльськогосподарських культур, низька платоспроможнiсть сiльгоспвиробникiв, сезонний характер роботи. Збут та продаж продукцiї здiйснюється згiдно укладених договорiв. Сировину постачають сiльськогоспвиробники Львiвської та Тернопiльської областей. Постачальникiв сировини, матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному об'ємi постачання, - 4, а саме : ЗАТ "Компанiя Райд", СП "Ламiя", ТзОВ "Радехiв-цукор", ПП "Дзвони". У звiтному перiодi долучились ПАП "Фортуна" , ТОВ "Галичина Органiк", ПП "Агробонус", ТОВ "Волинь агрохолдiнг", ФГ "Земля", ПП "Прогрес Плюс". У зв'язку з занепадом с/г галузi, птахiвництва та тваринництва, вiдсутнi мiсцевi потужнi постачальники та покупцi продукцiї, галузь перебуває у важкому фiнансовому станi. Впровадження нових товарiв та технологiй поки що не передбачається. Конкуренцiя на даному ринку у Львiвськiй областi є високою, оскiльки практично у кожному районi функцiонують потужнi зерноприймальнi та зернопереробнi пiдприємства. Основний конкурент - це Буський МКЗ, який розташований у межах 3 км вiд пiдприємства та надає такi ж послуги, а також Стрийський КХП.  
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п"ять рокiв придбано обладнання на загальну суму 358 тис.грн., а також 5 автомобiлiв на суму 407 тис.грн.В тому числi у звiтному перiодi придбано основних засобiв на суму 529 тис.грн : обладнання на суму 342 тис. грн та транспортних засобiв на суму 187 тис.грн. Вiдчуження активiв не було. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов"язанi з його господарською дiяльнiстю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням, ступiнь використання-100 %.На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв становить 16 798 тис. грн. За звiтний перiод збiльшилася на 529 тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї - 8877 тис. грн. Ступiнь зносу - 52,85%. Будiвлi та споруди майнового комплексу знаходяться за юридичною адресою i розташованi на земельнiй дiлянцi площею 8,35 га згiдно Державного акту на право користування землею. Орендованих основних засобiв пiдприємство не має. Споруди комбiкормового цеху знаходяться на консервацiї. Щодо екологiчних питань: пiдприємство не перевищує гранично допустимi концентрацiї забруднюючих речовин i не використовує у своїй дiяльностi шкiдливi речовини. Значнi грози можуть викликати пiдтоплення напольних складiв.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, це: 1.Залежнiсть вiд природнiх умов та врожайностi сiльськогосподарських культур. 2.Низька платоспроможнiсть сiльгоспвиробникiв. 3.Сезонний характер роботи. 4.Зростання вартостi газу та е\енергiї. Дiяльнiсть пiдприємства гальмує неплатоспроможнiсть переробних та сiльськогосподарських пiдприємств Львiвської та сумiжних областей ,обмежений недовготривалий термiн зберiгання власниками зернових та олiйних культур.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi виплачено штрафи за несвоєчасну сплату: внескiв у пенсiйний фонд - у сумi 8,2 тис.грн; податку на прибуток - у сумi 16,5 тис.грн; податку на додану вартiсть - у сумi 47,9 тис.грн; за газ - у сумi 16,2 тис.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування товариства здiйснюється за рахунок власних обiгових коштiв. Для покращення лiквiдностi та збiльшення робочого капiталу для поточних потреб необхiдно нарощувати потужностi для зберiгання сiльськогосподарської продукцiї та збiльшувати термiни її зберiгання.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Договори укладаються на перiод без вказування визначеної суми договору. Договора у вартiсному виразi не заключаються. У звiтному перiодi укладених, але ще не виконаних договорiв не було.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) В подальшiй дiяльностi пiдприємство планує збiльшення об'ємiв складування зерна за рахунок використання складських потужностей комбiкормового заводу, який знаходиться на консервацiї.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік За звiтний перiод кошти на дослiдження та розробку не витрачалися.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає ПАТ "Красненський КХП", у звiтному перiодi не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі За даними оцiнки фiнансових результатiв ПАТ "Красненський КХП" за 2012 рiк прибуткове. Чистий прибуток складає 702 тис.грн.