ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 6921 7120 0 0 6921 7120
будівлі та споруди 6429 6110 0 0 6429 6110
машини та обладнання 351 700 0 0 351 700
транспортні засоби 125 265 0 0 125 265
інші 16 45 0 0 16 45
2. Невиробничого призначення: 876 801 0 0 801 876
будівлі та споруди 712 676 0 0 712 676
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 164 125 0 0 164 125
Усього 7797 7921 0 0 7797 7921
Опис Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням, ступiнь використання-100 %.На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв становить 16798 тис. грн. Сума накопиченої амортизацiї - 8877 тис. грн. Ступiнь зносу - 52,84%. Орендованими основними засобами товариство не користується. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 12221 11519
Статутний капітал (тис.грн.) 2033 2033
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2033 2033
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(12221.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(2033.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.