ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу склала 38 осiб, число працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом - 2 особи, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - не було.Фонд оплати працi склав 1 066 тис. грн , що бiльше, нiж за попереднiй перiод на 398 тис.грн., що пояснюється збiльшенням числа працюючих i збiльшенням посадових окладiв. Пiдприємство працює над кадровою програмою,спрямованою на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам .