ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2012
Кворум зборів** 83.4
Опис Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї, Голови та секретаря зборiв та затвердження регламенту загальних зборiв. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2011р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть у 2011р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2011 рiк. 6. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) товариства за 2011 рiк. 7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства в 2012 роцi. 8. Дообрання члена Наглядової ради. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходили.