ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2012 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Дата переходу ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" на МСФЗ - 01.01.2012р. Вiдповiдно до Листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики України вiд 07.12.2011р., п. 7 "У разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р.: у фiнансовiй звiтностi за звiтний перiод 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм балансу)". Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". В статтi "Основнi засоби" згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби" наводиться валова балансова вартiсть основних засобiв (вартiсть основних засобiв пiсля вирахування суми накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi) на початок i кiнець звiтного перiоду. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає 16269 тис. грн., на кiнець - 16798 тис. грн. Накопичена амортизацiя на початок звiтного перiоду дорiвнює 8472 тис. грн., на кiнець - 8877 тис. грн. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю.На протязi 2012р.придбано основних засобiв на суму 529 тис.грн.,а саме: обладнання - 342 тис.грн.;двi автомашини - 187 тис.грн. Загальна балансова вартiсть запасiв наводиться згiдно з МСБО 2 "Запаси" та складає на початок звiтного перiоду 2094 тис. грн., на кiнець - 2762 тис. грн. У валюту балансу включенi вартiсть виробничих запасiв. Сума торгiвельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi облiковується за амортизованою собiвартiстю (згiдно з МСБО 39) та включає наступнi статтi: - Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, що наводиться в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю та становить на початок звiтного перiоду 7588 тис. грн., на кiнець - 5460 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (на початок звiтного року - 0 тис. грн., на кiнець - 0 тис. грн.). Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами (на початок року - 0 тис.грн.; на кiнець року - 0 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на початок 2012 року становить 0 тис. грн., на кiнець 2012 року - 0 тис. грн. Стаття "Грошовi кошти та їх еквiваленти" включає суму грошових коштiв, а також вартiсть короткострокових високолiквiдних iнвестицiй, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiн вартостi, та наводиться в балансi в нацiональнiй валютi в сумi 546 тис. грн. на початок звiтного перiоду та 370 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду, що включають у тому числi грошовi кошти в касi: 0 тис. грн. на початок i кiнець звiтного перiоду. Згiдно концептуальної основи МСФЗ, у даному звiтi не передбачено вiдображення статтi "Витрати майбутнiх перiодiв".На пiдприємствi вiдсутня дана стаття. Статутний капiтал Товариства на початок i на кiнець звiтного перiоду не змiнювався та становить 2033 тис. грн. Згiдно концептуальної основи МСФЗ, у даному звiтi не передбачено вiдображення такої статтi, як "Iнший додатковий капiтал". Вiдносимо суми по цiй статтi на збiльшення Нерозподiленого прибутку. Таким чином, Нерозподiлений прибуток на 01.01.2012р. становить 9482 тис. грн.(-524+10006=9482), на 31.12.2012р. дорiвнює 10184 тис. грн. Резервний капiтал становить на початок звiтного року 4 тис. грн., на кiнець - 4 тис. грн. Сума торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi мiстить суми кредиторської заборгованостi за придбанi товари (послуги), а також iншої поточної кредиторської заборгованостi, що виникла в ходi нормального операцiйного циклу суб'єкта господарювання та включає наступнi статтi:. - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить на початок звiтного перiоду 5737 тис. грн., на кiнець - 4088 тис. грн. Поточнi зобов"язання з одержаних авансiв - 0 тис.грн. на початок року; 0 тис.грн. на кiнець року; Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом (на початок - 148 тис. грн., на кiнець - 78 тис. грн.) - Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування (на початок - 25 тис. грн., на кiнець - 38 тис. грн.) - Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi (на початок - 50 тис. грн., на кiнець - 92 тис. грн.). Згiдно концептуальної основи МСФЗ у звiтi не повиннi наводитися данi про первiсну вартiсть та знос основних засобiв, про первiсну вартiсть та накопичену амортизацiю нематерiальних активiв та довгострокових бiологiчних активiв, про первiсну вартiсть та знос iнвестицiйної нерухомостi, про первiсну вартiсть та резерв сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги. Але, згiдно ЛИСТА МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ вiд 01.01.2013р. №31-08410-06-5/188, фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк складається за формами, встановленими П(с)БО. Форма звiту №1 "Баланс" передбачає наведення вище зазначених даних, тому така iнформацiя розкрита емiтентом. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. Проведенi коригування наступних статей: на 01.01.2012: . - Статтю пасиву балансу "Iнший додатковий капiтал", складеного за П(с) БО у сумi 10006 тис. грн., згiдно МСФЗ, вiдносимо на збiльшення "Нерозподiленого прибутку (непокритого збитку): (524) тис. грн. +10006 тис.грн.= 9482 тис. грн. Таким чином, "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" на 01.01.2012р. становить 9482 тис. грн., на 31.12.2012р. дорiвнює 10184 тис. грн.

Згiдно з МСБО у звiтi не наводяться данi про ПДВ та ПДВ-подiбнi податки, що включенi у склад доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Але, згiдно ЛИСТА МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ вiд 01.01.2013р. №31-08410-06-5/188, фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк складається за формами, встановленими П(с)БО. Форма звiту №2 "Звiт про фiнансовi результати" передбачає наведення даних про суму ПДВ, тому така iнформацiя розкрита емiтентом. Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер адмiнiстративних витрат. Адмiнiстративнi витрати за звiтний перiод становлять 365 тис. грн., в тому числi: Заробiтна плата - 252 тис.грн.; вiдрахування на страхування - 108 тис.грн.; витрати на вiдрядження -5 тис.грн. Прибуток на одну просту акцiю за звiтний перiод становить 0,000086 тис. грн. Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", що визначає термiни "iнший сукупний прибуток" та "загальний сукупний прибуток" наводимо такi данi на 31.12.2012: "Iнший сукупний прибуток (збиток) становить 0 тис. грн. " Загальний сукупний прибуток становить 702 тис. грн. " Номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить 0,25 грн. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.

Згiдно з МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" для звiтування про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi обраний прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв (валових виплат грошових коштiв).Грошовi кошти Товариства на 31.12.2012р. складаються з коштiв в нацiональнiй валютi, що знаходяться в банку на поточних рахунках в сумi 370 тис. грн. у т. ч. у касi Товариства - 0 тис. грн. Разом грошових коштi в нацiональнiй валютi - 370 тис. грн.; в iноземнiй валютi - 0 тис.грн. Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить - (352тис. грн. (видаток). Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить -0 тис. грн. Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний перiод становить (176) тис. грн. Залишок коштiв на кiнець року становить 370 тис. грн. У звiтному роцi залишок коштiв зменшився на 176 тис. грн. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.

Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", звiт про змiни у власному капiталi включає таку iнформацiю: на 31.12.2012 чистий прибуток становить 702 тис. грн. Власний капiтал Товариства складається зi Статутного капiталу - 2033 тис. грн. (змiн у звiтному роцi не вiдбулося), Iнший додатковий капiтал на суму 10006 тис.грн. коригуємо, додаючи до нерозподiленого прибутку на початок 2012 року. Резервного капiталу: 4 тис. грн. на на початок року та 4 тис..грн. - на кiнець звiтного року. Статутний капiтал Товариства ПАТ "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" не змiнювався у 2012 роцi. Зареєстрований статутний капiтал становить 2033 тис. грн., який станом на 31.12.2012р. внесено в повному обсязi. Статутний капiтал Товариства подiлений на 8134144 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Акцiонери товариства надiленi всiма правами, пов'язаними з акцiями та передбаченими законодавством України. Привiлей чи обмежень, пов'язаних з акцiями, в тому числi по розподiлу дивiдендiв та поверненню капiталу, немає. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. Щодо iнформацiї про вплив переходу на МСФЗ на фiнансовий стан пiдприємства: вилучена сума по статтi "Iнший додатковий капiтал" (сума вiднесена на збiльшення нерозподiленого прибутку). Iнших суттєвих змiн у фiнансових результатах i грошових потоках не вiдбулося.