ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" за ЄДРПОУ 00952060
Територія   за КОАТУУ 4620655300
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112
Вид економічної діяльності за КВЕД 52.10 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 78111 29803
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 0 0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (75971) (28280)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (845) (675)
Витрат на відрядження 110 (15) (3)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (460) (436)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (308) (55)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (402) (251)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (119) (108)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (343) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -352 -5
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -352 -5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (0) (0)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 920 550
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (698) (0)
Сплачені дивіденди 350 (46) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 176 550
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 176 550
Чистий рух коштів за звітний період 400 -176 545
Залишок коштів на початок року 410 546 1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 370 546

Примітки:


Керівник

 

(підпис)

Христич Олександр Анатолiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Iлькiв Анна Юхимiвна