ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 7077 8733 0 0 7077 8733
будівлі та споруди 6113 7723 0 0 6113 7723
машини та обладнання 660 625 0 0 660 625
транспортні засоби 265 346 0 0 265 346
інші 39 39 0 0 39 39
2. Невиробничого призначення: 844 798 0 0 798 844
будівлі та споруди 679 644 0 0 679 644
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 165 154 0 0 165 154
Усього 7921 9531 0 0 7921 9531
Опис Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням, ступiнь використання - 100 %. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв склала 19063 тис.грн: невиробничого призначення - 2374 тис.грн ( ступiнь зносу 66,4%), виробничого призначення - 16689 тис.грн (ступiнь зносу 47,7%), в т.ч. будiвлi та споруди виробничого призначення - 14024 тис.грн, машини та обладнання - 1614 тис.грн, транспортнi засоби - 813 тис.грн, iншi - 238 тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї - 9532 тис. грн. Ступiнь зносу - 50,0%. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi постановкою на баланс у звiтному перiодi вартостi реконструкцiї та ремонту складiв на суму 2140,6 тис.грн та придбанням автомобiля DAF на суму 125,2 тис.грн. Орендованими основними засобами товариство не користується. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 12498 12221
Статутний капітал (тис.грн.) 2033 2033
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2033 2033
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(12498.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(2033.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.