ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2013 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 1440 X X
у тому числі:
короткостроковi кредити банкiв29.04.201394017.528.04.2014
короткостроковi кредити банкiв (дол.США)09.10.20135009.309.10.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 110 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 3055 X X
Усього зобов'язань X 4605 X X
Опис Зобов"язання емiтента на кiнець звiтного перiоду складаються iз: - непогашеної частини кредиту на суму 1440 тис.грн; - кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на суму 2972 тис.грн; - зобов"язань за розрахунками з бюджетом на суму 110 тис.грн; - зобов"язань за розрахунками зi страхування на суму 19 тис.грн; - зобов"язань за розрахунками з оплати працi на суму 64 тис.грн. Загальна сума зобов"язань - 4605 тис.грн