ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2013
Кворум зборів** 86.8
Опис Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї, Голови та секретаря зборiв та затвердження регламенту загальних зборiв. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2012р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть у 2012р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 рiк. 6. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) товариства за 2012 рiк. 7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства в 2013 роцi. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного прийнятi рiшення: 1) Обрати лiчильну комiсiю у складi Iлькiв А.Ю.-голова, Поронюк Л.В., Лискова М.В. - члени лiчильної комiсiї. Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Христич А.П., секретарем - Кобилюх Л.В. Затвердити наступний регламент: - доповiдi по питанням порядку денного - до 20 хв - виступи i обговорення - до 5 хв - вiдповiдi на загальнi питання - пiсля обговорення питань порядку денного. 2) Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Визнати роботу задовiльною. 3) Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу задовiльною. 4) Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї та її висновок щодо фiнансової звiтностi Товариства. 5) Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк. 6) Затвердити розподiл прибутку, отриманого Товариством у 2012р. у редакцiї, запропонованiй Директором Товариства. 7) Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк у редакцiї, запропонованiй Наглядової ради. Всi рiшення прийнятi одноголосно.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.