ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2014 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Наказом Регiонального вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi вiд 18.08.98 № 884 ДП "Красненський КХП" перетворений у Вiдкрите акцiонерне товариство "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв". У звітному періоді ніяких перетворень не відбувалося (злиття, поділ, приєднання, виділ, реорганізація тощо). На виконання Закону України "Про акціонерні товариства" у 2011р. змінено тип та найменування товариства на Публічне акціонерне товариство "Красненський комбінат хлібопродуктів".
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Підприємство дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів у своїй структурі не має. У складі підприєства є дiльницi: - заготiвельна дiльниця; - комбiкормовий цех. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не було.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу склала 38 осіб; позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 особа; працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня), - немає. Фонд оплати працi за 2013 рiк склав 369,1 тис.грн, що менше на 1127 тис.грн за попереднiй рiк у зв"язку iз значним зменшенням чисельності працівників. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдає операцiйним потребам емiтента. Спеціальної кадрової програми емітента, спрямованої на підвищення рівня кваліфікації працівників підприємства, немає.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емітент не належить до будь-яких об"єднань підприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); ПАТ "Красненський КХП" розпочало застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) у 2012 році. Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби облiковуються по iсторичнiй вартостi придбання, з урахуванням необхiдних витрат по приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не повернуться. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються по фактичним прямим витратам на їх створення.Для нарахування амортизацiї об'єктiв основних засобiв використовується прямолiнiйний метод, зменшення залишкової вартостi, для малоцiнних необоротних матерiальних активiв - у сумi 100 % їхньої вартостi у першому мiсяцi використання таких об'єктiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод. У валюту балансу включенi вартiсть виробничих запасiв. На пiдприємствi оцiнка вибуття запасiв здiйснюється по методу ФIФО (за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв). Сума торгівельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi облiковується за амортизованою собiвартiстю (згiдно з МСБО 39) Оцiнка поточної кредиторської заборгованостi здiйснюється по первиннiй вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. На протязі звітного періоду облікова політика не змінювалася.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основні види продукції або послуг: сушка, очистка, зберiгання, перевозка зерна, транспортнi послуги. Основні ринки збуту, основні клієнти - це сільгоспвиробники та зернові трейдери України, серед них ДП "Укрспирт", ЗАТ "Компанія Райз", ТОВ "Луї Дрейфус Комотізіз Україна Лтд", ТОВ "МАГ Коммодітіз", ТОВ "Агро партнер", ТОВ "Птахофабрика "ГУБИН", ПрАТ "РАМ БУРС". Основні ризики в діяльності емітента - залежність від природних умов та врожайності сільськогосподарських культур, низька платоспроможність сільгоспвиробників, сезонний характер роботи. Збут та продаж продукції здійснюється згідно укладених договорів. Сировину постачають сільськогоспвиробники Львівської та Тернопільської областей. Постачальники сировини, матеріалів : ЗАТ "Компанія Райз", ТзОВ "Кий Агро Продукт", ТзОВ "Галичина-Захід", ТОВ "Кернер Трейд", ФГ "Вербиченька", ТзОВ "М"ясник", ТзОВ "Агро прогрес Теребовля", ТзОВ "Еко Профі", ТзОВ "АПП "Львівське" та інші. У зв'язку з занепадом с/г галузi, птахiвництва та тваринництва, вiдсутнi мiсцевi потужнi постачальники та покупцi продукцiї, галузь перебуває у важкому фiнансовому станi. Впровадження нових товарів та технологій поки що не передбачається. Конкуренцiя на даному ринку у Львiвськiй областi є високою, оскiльки практично у кожному районi функцiонують потужнi зерноприймальнi та зернопереробнi пiдприємства. Основні конкуренти - це ТзОВ "Західний Буг", Стрийський КХП. "
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За попередні п"ять років придбано обладнання на загальну суму 358 тис.грн., а також транспортних засобів на суму 407 тис.грн, в 2013 році основні засобизбільшились на суму 2265 тис.грн : проведено реконструкцію та ремонт складів на суму 2140,6 тис. грн та придбано автомобіль DAF на суму 125,2 тис.грн.У звітному періоді проведено реконструкцію будівель на суму 580 тис.грн. Відчуження активів не було.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; У звітному періоді правочини з власниками істотної участі, членами Наглядової ради, Директором, афілійованими особами емітентом не укладалися.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням, не на повну завантаженість. На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів становить 19643 тис. грн. За звітний період збільшилася на 580 тис.грн за рахунок постановки на баланс вартості реконструкції будівель та споруд у сумі 580 тис.грн. Сума накопиченої амортизації на кінець звітного періоду - 10300 тис. грн. Ступінь зносу - 52,44%. Будівлі та споруди майнового комплексу знаходяться за юридичною адресою і розташовані на земельній ділянці площею 8,35 га згідно Державного акту на право користування землею. Орендованих основних засобів підприємство не має. Щодо екологічних питань: підприємство не перевищує гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин і не використовує у своїй діяльності шкідливі речовини.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Проблеми, які впливають на діяльність емітента, це: 1.Залежність від природніх умов та врожайності сільськогосподарських культур. 2.Низька платоспроможність сільгоспвиробників. 3.Сезонний характер роботи. 4.Зростання вартості газу та е\енергії. 5.Нестабільна ситуація в державі. Діяльність підприємства гальмує неплатоспроможність переробних та сільськогосподарських підприємств Львівської та суміжних областей ,обмежений недовготривалий термін зберігання власниками зернових та олійних культур.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; У звітному періоді виплачено штрафних санкцій на суму 12 560 грн згідно акту перевірки ДПІ у Буському районі за 9 місяців 2014 року.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Фінансування товариства здійснюється за рахунок власних обігових коштів. Для покращення ліквідності та збільшення робочого капіталу для поточних потреб необхідно нарощувати потужності для зберігання сільськогосподарської продукції та збільшувати терміни її зберігання.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; У звітному періоді укладених, але ще не виконаних договорів не було.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); В подальшій діяльності підприємство планує збільшення об'ємів складування зерна.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; За звітний період кошти на дослідження та розробку не витрачалися.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судових справ, стороною в яких виступає ПАТ "Красненський КХП", у звітному періоді не було.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. За даними оцінки фінансових результатів ПАТ "Красненський КХП" за 2014 рік прибуткове. Чистий прибуток складає 239 тис.грн.