ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 8773 8591 0 0 8773 8591
будівлі та споруди 7763 7666 0 0 7763 7666
машини та обладнання 625 590 0 0 625 590
транспортні засоби 346 302 0 0 346 302
інші 39 33 0 0 39 33
2. Невиробничого призначення: 758 752 0 0 752 758
будівлі та споруди 758 752 0 0 758 752
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 9531 9343 0 0 9531 9343
Опис Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням, ступiнь використання - 100 %. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв склала 19643 тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї - 10300 тис. грн. Ступiнь зносу - 52,44%. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi постановкою на баланс у звiтному перiодi вартостi реконструкцiї будiвель та споруд на суму 580 тис.грн. Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв 501 тис.грн. Орендованими основними засобами товариство не користується.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 12737 12498
Статутний капітал (тис.грн.) 2033 2033
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2033 2033
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(12737.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(2033.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.