ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2014
Кворум зборів** 86.8
Опис Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї, Голови та секретаря зборiв та затвердження регламенту загальних зборiв. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2013р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть у 2013р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 рiк. 6. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) товариства за 2013 рiк. 7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства в 2014 роцi. 8. Переобрання Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. 9. Затвердження умов цивiльно-правових (трудових) договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, та обрання особи, що уповноважується на пiдписання цих договорiв. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного обрано лiчильну комiсiю, Голову та секретаря зборiв, затверджено регламент проведення зборiв, прийнято рiшення про затвердження звiтiв Директора, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк, роботу цих органiв управлiння товариством визнано задовiльною. Затверджено рiчний звiт за 2013 рiк, прийнято рiшення про використання чистого прибутку у сумi 277 тис.грн на розвиток виробництва та покращення ОФ. Основним напрямком дiяльностi в 2014 роцi, окрiм виробничої , визначено проведення реконструкцiї будiвель та споруд. На новий строк переобрано членiв Наглядової ради та обрано Ревiзiйну комiсiю. Вирiшено доручити Директору пiдписати безоплатнi трудовi договори з членами Наглядової ради на 3 роки. Всi рiшення прийнятi одноголосно.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.