ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2014 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14360570
Місцезнаходження д/н, Дніпропетровська область, ,, м. Днiпропетровськ,, 49094, вул. Набережна Перемоги, 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263148
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2013
Міжміський код та телефон (056) 7163364
Факс (056) 7163364
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис обслуговування рахункiв власникiв цiнних паперiв емiтента на пiдставi договору № Е-02/14-Л вiд 03.02.2014р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23273456
Місцезнаходження д/н, Львівська область, ,, м. Львiв,, 79058, вул. Замарстинiвська, 83 а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1287
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон 0673102417
Факс 0673102417
Вид діяльності аудиторськi послуги
Опис проведення аудиту за 2014 рiк на пiдставi договору №26/12 вiд 26.12.2014 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, ,, ,, 04071, вул. Нижнiй Вал, буд.17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності рiшення НКЦПФР №2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 044) 591-04-00, 591-04-40
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Виконує функцiї Центрального депозитарiю у вiдповiдностi iз ЗУ "Про депозитарну систему України".
Опис Обслуговує випуск цiнних паперiв емiтента на пiдставi договору № Е-6982/п вiд 17.07.2013р.