ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Христич Олександр Анатолiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

26.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00952060
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 80560, Львівська область, Буський р-н,, смт. Красне,, вул. Залiзнична, 18
5. Міжміський код, телефон та факс (03264) 2-24-34, (03264) 2-21-93
6. Електронна поштова адреса kxp_busk@mail.ru


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2016

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№, "Бюлетень. Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

krasnenskiykxp.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)