ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Львівський аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23273456
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79058, м. Львів, Замарстинівська, буд.83а.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1287, 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) ТзОВ аудиторська фірма "Львівський аудит" 79058, м. Львів, вул. Замарстинівська, 83а Свідоцтво №1287 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів" станом на 31.12.2015 року м.Львів 15 квітня 2015 р. Адресат - Власники цінних паперів, керівництво ПАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" 1. Основні відомості про емітента: Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "Красненський комбінат хлібопродуктів" Код за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 00952060 Місцезнаходження: 80560, Львівська обл., Буський р-н,смт. Красне, вул. Залізнична, 18. Дата державної реєстрації: 26.08.1998 року Буською районною держадміністрацією Львівської області. Публічне акціонерне товариство "Красненський комбінат хлібопродуктів" є правонаступником всіх прав, майна та обов`язків відкритого акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів". Державної частки немає. Форма власності приватна. 12.08.2011р.- реєстрація нової редакції статуту у зв"язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність за звітний період були : Голова правління - п.Христич О.А. Основним предметом діяльності товариства є: оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин; інші види оптової торгівлі. Статутний капітал, згідно Статуту підприємства становить 2033 536 гривень. Кількість акцій - 8 134 144 шт. Номінальна вартість акцій - 0.25 грн. Всі акції-прості іменні. Кількість акціонерів: юридичні особи - 25, володіють 10.1653 % акцій; фізичні особи-113 чол., володіють 89.8347% акцій; в тому числі акціонери, що володіють більше ніж 10% статутного капіталу: юридичні особи: 0,; фізичні особи:2, володіють 75.317 % акцій. Державної частки немає. 2. Опис аудиторської перевірки Аудиторська перевірка підприємства проведена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту. У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Поставлені цілі до аудиторської перевірки: - висловити професійну думку незалежного аудитора щодо достовірності фінансових звітів ПАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" за 2015 р. та її відповідності встановленим нормам складання фінансової звітності. До перевірки надані: - установчі документи ПАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів"; - первинна документація та регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку; - податкова звітність; - наказ про облікову політику; - баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 року, звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015р., звіт про власний капітал за 2015 рік. Товариство веде бухгалтерський облік згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишились незмінними протягом періоду, що перевірявся. Аудиторська перевірка була спланована і виконана з метою збору достовірних даних про те, що фінансові звіти товариства не містять суттєвих помилок. Під час аудиторської перевірки застосовувались методи тестування правильності даних, відображених у фінансовій звітності, шляхом здійснення аналізу доказів, які підтверджують суми, відображені у фінансовій звітності, в т.ч. аналізу принципів бухгалтерського обліку, які застосовувались при підготовці звітності, відповідності даних, наданих у фінансовій звітності даним бухгалтерського обліку та первинної документації, аналізу облікової політики товариства. При застосуванні процедур перевірки використовувався принцип суттєвості, відповідно до якого виявленню підлягають суттєві помилки, що можуть вплинути на показники фінансової звітності. Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про акціонерні товариства", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. 3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів Згідно з МСА 200 управлінський персонал бере на себе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування відповідної політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам. Управлінський персонал несе відповідальність за виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту". 4. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо наданих для перевірки фінансових звітів та інших документів товариства на підставі аудиторської перевірки за результатами операцій з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. Аудит проводився відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, які вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора включно з оцінкою ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Отримані аудиторські докази забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг , зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". 5. Висловлення думки аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності відповідно до МСА 700,705 Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових звітів, є законодавство України. На думку аудитора, фінансова звітність підприємства складена на основі дійсних облікових даних і в цілому об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан ПАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" на 31.12.2015р. за результатами операцій за період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. Аудитором перевірено наступні форми фінансової звітності товариства: баланс підприємства (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 року, звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015р., звіт про власний капітал за 2015 рік. На думку аудитора, перевірка проведена з достатнім рівнем впевненості в тому, що масштаб аудиторських робіт надає можливість виявлення всіх суттєвих відхилень від діючих на момент перевірки вимог діючого законодавства. В результаті проведення аудиторської перевірки встановлено, що в періоді, який перевірявся, фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності і не містить істотних суперечностей. У процесі аудиторської перевірки аудиторами було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про відображення та розкриття інформації щодо активів, зобов'язань та власного капіталу, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності. 6. Підстави для висловлення умовно-позитивної думки Аудитор звертає увагу користувачів звітності, що в 2015 році Товариством були допущені деякі невідповідності в частині ведення бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності. Так, Товариство не встановлено поріг суттєвості щодо вартості основних засобів. Проте, названі моменти мають обмежений вплив на та не впливають на загальний фінансовий стан Товариства. За результатами аудиту не встановлено іншої інформації про дії, що відбулися чи можуть відбутися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово- господарський стан Товариства і можуть призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених ст.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.06.2006 року №3480-YI, зі змінами та доповненнями. У ході роботи ми підтверджуємо, що загальний порядок обліку активів, зобов`язань, пасивів, викладених у цьому висновку, відповідає вимогам законодавчих та нормативних актів України. 7. Умовно-позитивна думка аудитора Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан емiтента станом на 31 грудня 2015 року згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi, складенi та розкритi вiдповiдно вимогам законодавства України i прийнятої облiкової полiтики пiдприємства, але не в повному обсязi вiдповiдають МСФЗ. Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок. 8. Примітки до фінансової звітності 8.1 Примітки до Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 року Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби - це активи, що: використовуються пiдприємством для основної дiяльностi, для здавання в оренду iншим компанiям, або для адмiнiстративних цiлей; якi передбачається використовувати протягом бiльше одного року; не передбачаються до перепродажу; здатнi приносити економiчнi вигоди в майбутньому; можуть бути надiйно оцiненi. В статтi "Основнi засоби" згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби" наводиться валова балансова вартiсть основних засобiв (вартiсть основних засобiв пiсля вирахування суми накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi) на початок i кiнець звiтного перiоду. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає 19643 тис. грн., на кiнець - 20780 тис. грн. Накопичена амортизацiя на початок звiтного перiоду дорiвнює 10300 тис. грн., на кiнець - 11068 тис. грн. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Основнi засоби приймаються до облiку в момент переходу до пiдприємства права власностi та вiдображаються на рахунку "Основнi засоби до вводу в експлуатацiю". При вводi в експлуатацiю основнi засоби переводяться на рахунок "Основнi засоби". Основнi засоби облiковуються по iсторичнiй вартостi придбання, з урахуванням необхiдних витрат по приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не повернуться. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються по фактичним прямим витратам на їх створення. В момент вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування у вiдповiдностi до МСБО 36 "Знецiнення активiв". Витрати збiльшують вартiсть основного засобу у випадку, якщо витрати суттєво полiпшують продуктивнiсть основного засобу i збiльшують строк корисного використання основного засобу. Iншi витрати вiдображаються на рахунку прибуткiв та збиткiв в тому перiодi, в якому вони були понесенi. Для нарахування амортизацiї об'єктiв основних засобiв використовується прямолiнiйний метод, зменшення залишкової вартостi, для малоцiнних необоротних матерiальних активiв - у сумi 100 % їхньої вартостi у першому мiсяцi використання таких об'єктiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод. Загальна балансова вартiсть запасiв наводиться згiдно з МСБО 2 "Запаси" та складає на початок звiтного перiоду 3658 тис. грн., на кiнець - 8978 тис. грн. У валюту балансу включено вартiсть виробничих запасiв (на початок звiтного перiоду 3656 тис. грн., на кiнець - 7763 тис.грн.) і товарів (на початок 2015р. - 2тис.грн.,на кінець 2015р. - 1215 тис.грн.) У первiсну вартiсть запасiв включається: фактичнi суми, що сплаченi постачальнику, згiдно договору; витрати на заготовку; витрати на транспортування; витрати на вантажно-розвантажувальнi роботи; витрати по вiддiлу постачання; iншi витрати, що безпосередньо зв'язанi з придбанням запасiв. Витрати, не пов'язанi з придбанням запасiв, облiковуються на рахунках 91 i 92. Якщо запаси отриманi безкоштовно, то їхньою первiсною вартiстю є їх справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi у статутний капiтал пiдприємства, то їхньою первiсною вартiстю є погоджена учасниками пiдприємства справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi в обмiн на подiбнi запаси, то первiсною вартiстю отриманих запасiв є балансова вартiсть переданих запасiв. У випадках, коли балансова вартiсть переданих запасiв перевищує їх справедливу вартiсть, первiсною вартiстю придбаних запасiв буде справедлива вартiсть переданих запасiв. Рiзниця мiж ними списується на витрати звiтного перiоду. Якщо запаси придбанi в обмiн на неподiбнi активи, то первiсною вартiстю придбаних запасiв є їхня справедлива вартiсть. Оцiнка вибуття запасiв (вiдпуск у виробництво, продаж, безоплатна передача и т. п.) в бухгалтерському облiку здiйснюється: для запасiв, що не є взаємозамiнними, а також для товарiв чи послуг, виконаних та призначених для спецiальних проектiв, собiвартiсть повинна визначатися шляхом специфiчної iдентифiкацiї iндивiдуальних затрат; для iнших категорiй запасiв собiвартiсть запасiв визначається методом "перше надiйшов - перший вибув" (ФIФО). На пiдприємствi оцiнка вибуття запасiв здiйснюється по методу ФIФО (за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв). Сума торгівельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi облiковується за амортизованою собiвартiстю (згiдно з МСБО 39) та включає наступнi статтi: Дебiторська заборгованiсть за продукцію,товари, роботи, послуги, що наводиться в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю та становить на початок звiтного перiоду 7743 тис. грн., на кiнець -3658 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (на початок звiтного року - 64 тис. грн., на кiнець - 24 тис. грн.). Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2015р. - 17840 тис.грн.Витрати майбутніх періодів (на початок звiтного перiоду 405 тис. грн., на кiнець - 0 тис. грн.). Для цiлей бухгалтерського облiку до грошових коштiв вiдносяться грошi у будь-якiй формi: грошова готiвка, поточнi рахунки у банках, кошти в дорозi. До еквiвалентiв грошових коштiв вiдносяться короткостроковi (зi строком погашення не бiльше 3-х мiсяцiв), високолiквiднi вкладення, легко перетворюванi в заздалегiдь вiдому суму грошових коштiв, що пiддаються незначному ризику змiни їх вартостi, як, наприклад, чековi книжки i вклади по депозитах. Векселi, навiть короткостроковi, не є еквiвалентами грошових коштiв. Банкiвськi овердрафти включаються у позиковi кошти у складi поточних зобов'язань. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є функцiональною валютою. Стаття "Грошовi кошти та їх еквiваленти" включає суму грошових коштiв, а також вартiсть короткострокових високолiквiдних iнвестицiй, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiн вартостi, та наводиться в балансi в нацiональнiй валютi в сумi 0 тис. грн. на початок звiтного перiоду та 0 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду. Статутний капiтал Товариства на початок i на кiнець звiтного перiоду не змiнювався та становить 2033 тис. грн. Нерозподiлений прибуток на 01.01.2015р. становить 10700 тис. грн., на 31.12.2015р. дорiвнює 10954 тис. грн. Резервний капiтал становить на початок звiтного року 4 тис. грн., на кiнець - 4 тис. грн. Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, яка виникла в результатi минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується, приведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що утворюють економiчнi вигоди. Зобов'язання відображаються у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi тiльки тодi, коли: - їх оцiнка може бути достовiрно визначена; - iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому в результатi їх погашення. Оцiнка поточної кредиторської заборгованостi здiйснюється по первиннiй вартостi, яка дорiвнює вартостi отриманих активiв або послуг. Кредиторська заборгованiсть - це зобов'язання пiдприємства, до яких входять довгостроковi та поточнi зобов'язання, забезпечення та ранiше непередбаченi зобов'язання, що не враховуються. Визнання доходiв i витрат. Доходи пiдприємства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане), i доход вiдповiдає усiм критерiям визнання у вiдповiдностi з МСБО 18. Короткострокові кредити банків становлять на початок звiтного перiоду 1762 тис. грн., на кiнець - 2500 тис. грн. За період 2015 року заборгованість зросла на 738 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями відсутня.. Сума торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi мiстить суми кредиторської заборгованостi за придбанi товари (послуги), а також iншої поточної кредиторської заборгованостi, що виникла в ходi нормального операцiйного циклу суб'єкта господарювання та включає наступнi статтi:. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить на початок звiтного перiоду 6599 тис. грн., на кiнець - 10634 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом (на початок - 77 тис. грн., на кiнець - 779 тис. грн.) Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування (на початок - 12 тис. грн., на кiнець - 51 тис. грн.) Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi (на початок - 28 тис. грн., на кiнець - 111 тис. грн.). Інших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. 8.2. Примітки до Звіту про фінансові результати за 2015 рік Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер адмiнiстративних витрат. Адмiнiстративнi витрати за звiтний перiод становлять (755) тис. грн., в тому числі: Заробітна плата - 216 тис.грн.; відрахування на страхування - 60 тис.грн.;.юридичні послуги - 59 тис.грн.;зв"язок - 18 тис.грн.; канцтовари - 35 тис.грн.;амортизація - 52 тис.грн.; обслуговування комп"ютерів - 30 тис.грн.;податок на землю - 115 тис.грн.;касове обслуговування - 162 тис.грн.;інші податки - 8 тис.грн. Згiдно з МСБО 33 "Прибуток на акцiю", iнформацiя подається, якщо суб'єкт господарювання подає (або знаходиться у процесi подання своїх фiнансових звiтiв) комiсiї з цiнних паперiв або iншiй регулювальнiй органiзацiї з метою випуску звичайних акцiй на вiдкритому ринку. Таким чином, наводимо наступнi данi: Прибуток на одну просту акцiю за звiтний перiод становить 0,0000312 тис. грн. Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", що визначає термiни "iнший сукупний прибуток" та "загальний сукупний прибуток" наводимо такi данi на 31.12.2015: Загальний сукупний прибуток становить 254 тис. грн. " Номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить 0,25 грн. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. 8.3. Примітки до Звіту про рух коштів грошових коштів за 2015 рік Згiдно з МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" для звiтування про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi обраний прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв (валових виплат грошових коштiв). Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути корисною для оцiнки майбутнiх грошових потокiв i яку не можна отримати iз застосуванням непрямого методу. Згiдно з прямим методом, iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв i валових виплат грошових коштiв можна отримати з облiкових регiстрiв суб'єкта господарювання або шляхом коригування продажу, собiвартостi проданої продукцiї (дохiд у виглядi вiдсоткiв та подiбний дохiд, витрати на виплату вiдсоткiв та подiбнi витрати для фiнансової установи), а також iнших статей у звiтi про сукупнi доходи щодо змiн протягом перiоду в запасах i дебiторськiй та кредиторськiй заборгованостi вiд операцiйної дiяльностi, iнших не грошових статей та iнших статей, для яких вплив грошових коштiв є грошовими потоками вiд iнвестицiйної або фiнансової дiяльностi. Непрямий метод, згiдно з яким прибуток чи збиток коригується вiдповiдно до впливу операцiй не грошового характеру, не може бути використаний у зв'язку з тим, що не грошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом звiтного року не було. Звiт про рух грошових коштiв надає iнформацiю, яка дає користувачам змогу оцiнювати змiни в чистих активах суб'єкта господарювання, його фiнансовiй структурi (у тому числi лiквiднiсть та платоспроможнiсть), а також здатнiсть впливати на суми та строки грошових потокiв з метою пристосування до змiнюваних обставин та можливостей. Iнформацiя про грошовi потоки є корисною для оцiнки здатностi суб'єкта господарювання генерувати грошовi кошти та їх еквiваленти; вона також дає користувачам змогу розробляти моделi для оцiнки та порiвняння теперiшньої вартостi майбутнiх грошових потокiв рiзних суб'єктiв господарювання. Вона також пiдвищує ступiнь зiставностi звiтностi про результати дiяльностi рiзних суб'єктiв господарювання, оскiльки запобiгає впливу рiзних пiдходiв до облiку однакових операцiй та подiй. МСБО 7 не надає чiтких вказiвок щодо класифiкацiї потокiв грошових коштiв з податкiв, що пiдприємство має у якостi податкового агента, що дiє вiд iменi третiх осiб у тому випадку, коли воно використовує прямий метод для представлення потокiв грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Прикладом таких податкiв є ПДВ (податок на додану вартiсть). Тому сума цього податку може нада ватися окремими рядками у звiтi для того, щоб окремо вiдобразити вплив такого податку на потоки грошових коштiв., або вiдображатися у складi надходжень вiд клiєнтiв та платежiв постачальникам. Таким чином, суми, представленi у статтi "Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" Звiту про рух грошових коштiв, не пiдлягають коригуванню. Згiдно МСБО 7, кожен з грошових потокiв вiд вiдсоткiв та дивiдендiв, отриманих i сплачених, розкривається окремо. Кожен з них класифiкується на послiдовнiй основi в будь-якi перiоди як операцiйна, iнвестицiйна або фiнансова дiяльнiсть. Загальна сума вiдсоткiв, сплачених протягом звiтного перiоду, розкривається у звiтi про рух грошових коштiв незалежно вiд того, чи вона визнається як витрати у прибутку або збитку, чи капiталiзується вiдповiдно до МСБО 23 "Витрати на позики". Сплаченi вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди, як правило, класифiкують для фiнансової установи як грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. Проте немає одностайної думки щодо класифiкацiї таких грошових потокiв для iнших суб'єктiв господарювання. Сплаченi вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди можна класифiкувати як грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi, оскiльки вони входять до визначення прибутку або збитку. Допустимою також є класифiкацiя сплачених вiдсоткiв та отриманих вiдсоткiв i дивiдендiв, вiдповiдно, як грошових потокiв вiд фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi, тому що вони є витратами на одержання фiнансових ресурсiв або доходами вiд iнвестицiї. Сплаченi дивiденди можна класифiкувати як рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi, оскiльки вони є витратами на одержання фiнансових ресурсiв. Допустимою також є класифiкацiя сплачених дивiдендiв як компонента грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi для полегшення оцiнки користувачами фiнансової звiтностi здатностi суб'єкта господарювання сплачувати дивiденди з грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi. Таким чином, така класифiкацiя не суперечить П(с)БО та не пiдлягає коригуванню у даному звiтi. Грошовi кошти Товариства на 01.01.2015р. складаються з коштiв в нацiональнiй валютi, що знаходяться в банку на поточних рахунках в сумi 0 тис. грн. у т. ч. у касi Товариства - 0 тис. грн. Станом на 31.12.2015 року грошові кошти відсутні. Згiдно МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" розкриваємо iнформацiю про полiтику, яку приймає суб'єкт господарювання для визначення складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть є основним видом дiяльностi Товариства з отримання доходу. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає, головним чином, як результат основної дiяльностi Товариства, що приносить доходи, а саме: надходження грошових коштiв вiд продажу товарiв та надання послуг; виплати грошових коштiв постачальникам товарiв та послуг; грошовi надходження вiд нагород рiзного характеру, комiсiйних зборiв, виплати грошових коштiв працiвникам та виплати за їх дорученням. Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить - (70)тис. грн. (видаток). За період 2015 року чистий рух грошових коштів зменшився на 921 тис.грн. Згiдно МСБО 7, лише витрати, наслiдком яких є визнаний актив у звiтi про фiнансовий стан, можуть бути класифiкованi як iнвестицiйна дiяльнiсть. Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти. Згiдно МСБО 7, грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає виплати грошових коштiв для придбання основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших довгострокових активiв. Цi виплати охоплюють також тi, що пов'язанi з капiталiзованими витратами на розробки та будiвництво власними силами; надходження грошових коштiв вiд продажу основних засобiв, нематерiальних активiв, а також iнших довгострокових активiв; виплати грошових коштiв для придбання власного капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж виплати за iнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових коштiв або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); надходження грошових коштiв вiд продажу власного капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж надходження за iнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових коштiв або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); аванси грошовими коштами та позики, наданi iншим сторонам (iншi, нiж аванси i позики, здiйсненi фiнансовою установою); надходження грошових коштiв вiд повернення авансiв та позик (iнших, нiж аванси та позики фiнансової установи), наданих iншим сторонам; виплати грошових коштiв за ф'ючерсними i форвардними контрактами, опцiонами та контрактами "своп", окрiм випадкiв, коли такi контракти укладаються для дилерських чи торговельних цiлей або виплати класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть; та надходження грошових коштiв вiд ф'ючерсних i форвардних контрактiв, опцiонiв та контрактiв "своп", окрiм випадкiв, коли такi контракти укладаються для дилерських чи торговельних цiлей або надходження класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть. Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить -0 тис. грн. Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами. Згiдно МСБО 7 грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi включають надходження грошових коштiв вiд випуску акцiй або iнших iнструментiв власного капiталу; виплати грошових коштiв власникам для придбання або викупу ранiше випущених акцiй суб'єкта господарювання; надходження грошових коштiв вiд випуску незабезпечених боргових зобов'язань, позик, векселiв, облiгацiй, iпотек, а також iнших короткострокових або довгострокових позик; виплати грошових коштiв для погашення позик; виплати грошових коштiв орендарем для зменшення iснуючої заборгованостi, пов'язаної з фiнансовою орендою. Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний перiод становить (668) тис. грн. Залишок коштiв на кiнець року становить 0 тис. грн. У звiтному роцi залишок коштiв не змінився. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. 8.4. Примітки до Звіту про власний капітал за 2015 рік Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", звiт про змiни у власному капiталi включає таку iнформацiю: на 31.12.2015 чистий прибуток становить 254 тис. грн. Власний капiтал Товариства складається зi Статутного капiталу - 2033 тис. грн. (змiн у звiтному роцi не вiдбулося), Резервного капiталу: 4 тис. грн. на на початок року та 4 тис..грн. на кінець звiтного року. Статутний капiтал Товариства ПАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" не змiнювався у 2015 роцi. Зареєстрований статутний капiтал становить 2033 тис. грн., який станом на 31.12.2015р. внесено в повному обсязi. Статутний капiтал Товариства подiлений на 8134144 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Акцiонери товариства надiленi всiма правами, пов'язаними з акцiями та передбаченими законодавством України. Привiлей чи обмежень, пов'язаних з акцiями, в тому числi по розподiлу дивiдендiв та поверненню капiталу, немає. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. Iнших суттєвих змiн у фiнансових результатах i грошових потоках не вiдбулося. 9. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Вартість чистих активів товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів товариств", які схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. № 485. Станом на 31.12.2015 р. вартість чистих активів товариства становить 12991 тис.грн., що перевищує розмір статутного капіталу, який зазначений в установчих документах товариства та зареєстрований в установленому порядку. Тому розмір статутного капіталу не підлягає коригуванню. Відповідно до Цивільного кодексу України від 16.01.2003р.№435-ІУ (частина третя ст.155 ЦКУ) кожне акціонерне товариство по підсумках фінансово-господарського року повинне порівнювати розмір свого статутного капіталу з вартістю чистих активів товариства. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов"язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. Таким чином, акціонерне товариство повинне постійно контролювати співвідношення розміру чистих активів та статутного капіталу, особливо якщо у Балансі підприємства мають місце збитки або неоплачений капітал. Станом на 31.12.2015 р. чисті активи ПАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" складають: Рядок Сума на кінець звітного періоду, тис. грн.. 1. АКТИВИ 1.1 Необоротні актив 9712 1.2 Оборотні активи 30500 1.3 Необоротні активи,утримувані для продажу.та групи вибуття 0 1.4 Усього активів 40 212 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 2.1 Довгострокові зобов'язання 0 2.2 Поточні зобов'язання і забезпечення 27 221 2.3 Зобов"язання,пов"язані з необоротними активами,утримуваними для продажу.та гркпами вибуття 0 2.4 Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 0 2.5 Усього зобов'язань 27 221 3. ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.4 - рядок 2.5) 12 991 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі: 2033 4.1 Неоплачений капітал 0 4.2 Вилучений капітал 0 5. Відвернення (рядок 3 - рядок 4) 10 958 Таким чином, станом на 31.12.2015р. чисті активи ПАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" дорівнюють 12991 тис. грн., що перевищують розмір статутного капіталу товариства на 10958 тис. грн., тобто знаходяться у межах діючого законодавства. Аудитор підтверджує, що розмір чистих активів ПАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" знаходиться у межах діючого законодавства. 10. Виконання значних правочинів Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Товариство у 2015 році відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" не мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинів. 11. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада акціонерного товариства може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та інвесторами. Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту повинен відповідати Закону України "Про акціонерні товариства". Товариство не обирало корпоративного секретаря, тому що цю функцію виконує у товаристві голова наглядової ради. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо: 1) відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту, 2) достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства. Станом на 31.12.2015 року акціями товариства володіло 138 акціонерів. Формування складу органів корпоративного управління ПАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" здійснюється відповідно до: - розділу 7.1 Статуту, затвердженого 20.04.2011 року; - рішення загальних зборів акціонерного товариства (протокол №1 від 20.04.2011р.). Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: - загальні збори акціонерів, - наглядова рада, - правління, - ревізійна комісія. Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 20.04.2011 року). Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня. Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам, визначеним Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту - не рідше одного разу на квартал. Протягом звітного року правління товариства здійснювало поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався ревізійною комісією. Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією не проводились. Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю ПАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів", вважає за необхідне зазначити наступне: Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками ПАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" таким чином, щоб жоден працівник підприємства не мав змоги зосередити у своїх руках усі необхідні для повної операції повноваження. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний ( поточний) і подальший контроль. Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у ПАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів". Систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок: 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту, 2) наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління та результати їх функціонування. 12. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були проведені аналітичні процедури, виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. У своїй поточній діяльності ПАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Система управління ризиками, які притаманні ПАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів", включає наступні складові: - стратегія та мета ризик - менеджменту; - управління ризиками; - загальні підходи до мінімізації та оптимізації ризиків; - джерела та механізми контролю за ризиками; - аналіз ризиків. Загальну стратегію управління ризиками у ПАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" визначає спостережна рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює правління. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення ПАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" в наслідок шахрайства. 13. Основні відомості про аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Львівський аудит" (код ЄДРПОУ: 23273456, зареєстрована виконавчим комітетом Львівської міської ради 30.08.1995р.), яка здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 1287, виданого за рішенням Аудиторської палати України № 100 від 30.03.2001 р., рішенням Аудиторської палати України від 28.01.2016р. №321/3 термін чинності Свідоцтва продовжено до 28.01.2021р.; сертифікат аудитора Малюци Л.Г.: серія А № 000420 від 30.11.1995р., дію сертифіката продовжено: 28.01.2000р.; 27.01.2005р. ;29.10.2009р.; 26.09.2014р. №300/2 до 30.11.2019р.; реєстраційний № 3282; Свідоцтво про відповідність системи контролю якості згідно рішення Аудиторської палати України №257/4 від 27.09.2012р. Місцезнаходження: 79058 Львів, Замарстинівська,83а. Тел..0673102417. Договір №28/12 від 28.12.2015 р. Аудиторська перевірка проводилась з 06.04.2016р. по 15.04.2016р. . Аудитор, директор ТзОВ Аудиторська фірма "Львівський аудит" Малюца Л.Г. 15.04.2016р.
д/н
д/н
д/н