ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї, Голови та секретаря зборiв та затвердження регламенту загальних зборiв. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2014р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть у 2014р.та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2014р.та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2014 рiк., 6. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) товариства за 2014 рiк 7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства в 2015роцi. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного обрано лiчильну комiсiю, Голову та секретаря зборiв, затверджено регламент проведення зборiв, прийнято рiшення про затвердження звiтiв Директора, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк, роботу цих органiв управлiння товариством визнано задовiльною. Затверджено рiчний звiт за 2014 рiк, прийнято рiшення про використання чистого прибутку у сумi 239 тис.грн на розвиток виробництва та покращення ОФ. Основним напрямком дiяльностi в 2015 роцi, окрiм виробничої , визначено проведення реконструкцiї будiвель та споруд. Всi рiшення прийнятi одноголосно.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.