ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 12.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Тодоров Вiталiй Iванович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

12.04.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00952060
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 80560, Львівська область, Буський р-н,, смт. Красне,, вул. Залiзнична, 18
5. Міжміський код, телефон та факс (03264) 2-24-34, (03264) 2-21-93
6. Електронна поштова адреса 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua, krasne.khp@ukr.net


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

12.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№, "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

krasnenskiykxp.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)