ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 12.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Наказом Регiонального вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi вiд 18.08.98 № 884 ДП "Красненський КХП" перетворений у Вiдкрите акцiонерне товариство "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв". На виконання Закону України "Про акціонерні товариства" у 2011р. змінено тип та найменування товариства на Публічне акціонерне товариство "Красненський комбінат хлібопродуктів". У звітному періоді ніяких перетворень не відбувалося (злиття, поділ, приєднання, виділ, реорганізація тощо).
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Підприємство дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів у своїй структурі не має. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не було.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу склала 48 осіб; позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, немає; працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня), - немає. Фонд оплати працi за 2016 рiк склав 1627 тис.грн, що більше на 927 тис.грн за попереднiй рiк у зв"язку iз збільшенням чисельності працівників ( на 16 осіб) та збільшенням заробітної плати. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдає операцiйним потребам емiтента. Спеціальної кадрової програми емітента, спрямованої на підвищення рівня кваліфікації працівників підприємства, немає.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емітент не належить до будь-яких об"єднань підприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); ПАТ "Красненський КХП" розпочало застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) у 2012 році. Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби облiковуються по iсторичнiй вартостi придбання, з урахуванням необхiдних витрат по приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не повернуться. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються по фактичним прямим витратам на їх створення.Для нарахування амортизацiї об'єктiв основних засобiв використовується прямолiнiйний метод, зменшення залишкової вартостi, для малоцiнних необоротних матерiальних активiв - у сумi 100 % їхньої вартостi у першому мiсяцi використання таких об'єктiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод. У валюту балансу включенi вартiсть виробничих запасiв. На пiдприємствi оцiнка вибуття запасiв здiйснюється по методу ФIФО (за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв). Сума торгівельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi облiковується за амортизованою собiвартiстю (згiдно з МСБО 39) Оцiнка поточної кредиторської заборгованостi здiйснюється по первиннiй вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. На протязі звітного періоду облікова політика не змінювалася.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основні види продукції або послуг: реалізація зернових та зберігання, сушіння та приймання зерна. Основні ринки збуту, основні клієнти - це сільгоспвиробники та зернові трейдери України. Основні ризики в діяльності емітента - залежність від природних умов та врожайності сільськогосподарських культур, низька платоспроможність сільгоспвиробників, сезонний характер роботи. Збут та продаж продукції здійснюється згідно укладених договорів. Сировину постачають сільськогоспвиробники Львівської та Тернопільської областей. "
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За попередні п"ять років придбано обладнання на загальну суму 358 тис.грн., а також транспортних засобів на суму 407 тис.грн, у 2013 році основні засоби збільшились на суму 2265 тис.грн : проведено реконструкцію та ремонт складів на суму 2140,6 тис. грн та придбано автомобіль DAF на суму 125,2 тис.грн.У 2014 році проведено реконструкцію будівель на суму 580 тис.грн.У 2015 році придбано автомобіль на суму 216 тис.грн та проведено покращення будівель та споруд на суму 921 тис.грн. Відчуження активів не було. У звітному періоді придбано основних засобів ( транспорт, обладнання ) на 5264 тис.грн. в т.ч. 2 автонавантажувачі, 1 перенавантажувач зерна, інфрачервоний аналізатор, сепаратор та ін обладнання, вибуло по залишковій вартості ОЗ на суму 704 тис. грн ( житлові будинки).
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; У звітному періоді значні правочини з власниками істотної участі, членами Наглядової ради, Директором та афілійованими особами не укладалися.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням, не на повну завантаженість. На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів становить 22694 тис. грн. За звітний період збільшилася на 1914 тис.грн за рахунок придбання ОЗ та обладнання. Сума накопиченої амортизації на кінець звітного періоду - 9559 тис. грн. Ступінь зносу - 42,12%. Будівлі та споруди майнового комплексу знаходяться за юридичною адресою і розташовані на земельній ділянці площею 8,35 га згідно Державного акту на право користування землею. Орендованих основних засобів підприємство не має. Щодо екологічних питань: підприємство не перевищує гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин і не використовує у своїй діяльності шкідливі речовини.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Проблеми, які впливають на діяльність емітента, це: 1.Залежність від природних умов та врожайності сільськогосподарських культур. 2.Низька платоспроможність сільгоспвиробників. 3.Сезонний характер роботи. 4.Зростання вартості газу та е\енергії. 5.Нестабільна ситуація в державі. Діяльність підприємства гальмує неплатоспроможність переробних та сільськогосподарських підприємств Львівської та суміжних областей ,обмежений недовготривалий термін зберігання власниками зернових та олійних культур.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; У 2016 році підприємством сплачено штрафи по таких податках: ПДВ - 153,0 тис грн Податок на землю- 63,5 тис.грн. Податок з доходів фізосіб - 25,5 тис.грн ШС щодо ведення касових операцій - 7,5 тис.грн. Нерухоме майно - 0,3 тис.грн Військовий збір - 1,8 тис.грн
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Фінансування товариства здійснювалось за рахунок власних обігових коштів та за рахунок кредитів. Для покращення ліквідності та збільшення робочого капіталу для поточних потреб необхідно нарощувати потужності для зберігання сільськогосподарської продукції та збільшувати терміни її зберігання.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; У звітному періоді укладених, але ще не виконаних договорів не було.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); В подальшій діяльності підприємство буде розширювати виробництво, проводити реконструкцію, покращувати фінансовий стан підприємства.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; За звітний період кошти на дослідження та розробку не витрачалися.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; У 2016 році було передано до Львівського окружного суду позов до Буської ОДП щодо скасування податкового -рішення № 000702200/259 від 25 грудня 2015 року .Винесено рішеня № 813/37/16 від 29.03.2016 року щодо задоволення позову на користь ПАТ Красненський КХП".
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. За даними оцінки фінансових результатів ПАТ "Красненський КХП" за 2016 рік прибуткове. Чистий прибуток складає 90 тис.грн.