ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 12.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 9004 13135 0 0 9004 13135
будівлі та споруди 7944 7066 0 0 7944 7066
машини та обладнання 555 1354 0 0 555 1354
транспортні засоби 474 4608 0 0 474 4608
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 31 107 0 0 31 107
2. Невиробничого призначення: 708 0 0 0 0 708
будівлі та споруди 708 0 0 0 708 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 9712 13135 0 0 9712 13135
Опис Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням, не на повну завантаженість. На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів становить 22694 тис. грн. За звітний період збільшилася на 1914 тис.грн за рахунок придбання ОЗ та обладнання. Сума накопиченої амортизації на кінець звітного періоду - 9559 тис. грн. Ступінь зносу - 42,12%. Будівлі та споруди майнового комплексу знаходяться за юридичною адресою і розташовані на земельній ділянці площею 8,35 га згідно Державного акту на право користування землею. Орендованих основних засобів підприємство не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 9740 12991
Статутний капітал (тис.грн.) 2033 2033
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2033 2033
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(9740.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(2033.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.