ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 12.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/н0Xд/н
Податкові зобов'язання X 1681 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 18200 X X
Інші зобов'язання X 33277 X X
Усього зобов'язань X 53158 X X
Опис Зобов"язання емiтента на кiнець звiтного перiоду складаються iз: - кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на суму 33 269 тис.грн; - зобов"язань за розрахунками з бюджетом на суму 1 681 тис.грн; - зобов"язань за розрахунками з оплати працi на суму 8 тис.грн; - фiнансова допомога на зворотнiй основi на суму 18 200 тис.грн. Загальна сума зобов"язань - 53 158 тис.грн