ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 12.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дiмов Iван Андрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1968
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** директор ТОВ Райлянка
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.08.2016, 3 роки
9) опис Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та чинним законодавством. Працює на громадських засадах. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. У 2016 році обраний членом Наглядової ради на загальних зборах акціонерів та на засіданні Наглядової ради обраний Головою наглядової ради. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Директор ТОВ Райлянка, з 2013р. - приватний пiдприємець. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тукасер Сергiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1966
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Директор ПСП "Ексiм-Агро
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.08.2016, 3 роки
9) опис Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства. Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством. Працює на громадських засадах. Окрема винагорода, в т.ч. в натуральній формі, не виплачувалась. Обраний на посаду загальними зборами акціонерами у 2016 році. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Директор ПСП "Ексiм-Агро". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Храпова Єфросинiя Андрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1963
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ревiзор-iнспектор Iзмаїльської податкової iнспекцiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.08.2016, 3 роки
9) опис Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства, Положенням про ревізійну комісію та чинним законодавством. Працює на громадських засадах. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Обрана на посаду на загальних зборах акціонерів у 2016 році. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ревiзор-iнспектор Iзмаїльської податкової iнспекцiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Маркiв Iванна Зiновiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1974
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** МПП " Обрій", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.08.2016, 3 роки
9) опис Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства, Положенням про ревізійну комісію та чинним законодавством. Працює на громадських засадах. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Обрана на посаду на загальних зборах акціонерів у 2016 році. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер МПП "Обрiй". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тодоров Вiталiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1978
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** директор МПП "ОБРIЙ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.06.2016, 1 рік
9) опис Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган Товариства та чинним законодавством. Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Призначений на посаду Директора 24.06.2016р. Наглядовою радою Товариства строком на 1 рік. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний механiк ТОВ "БОРIВАШ", заступник директора, директор МПП "ОБРIЙ" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Матвiїв Iрина Олексiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1957
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ " Транс Інвест Агро ", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.08.2016, 3 роки
9) опис Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства,Положенням про ревізійну комісію та чинним законодавством. Працює на громадських засадах. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Обрана на посаду загальними зборами акціонерів у 2016 році. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - нач.вiд.управлiння с/г i продовольства, бухгалтер ТОВ"Транс Iнвест Агро". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Храпов Володимир Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1959
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ Агроcвіт2012 , директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.08.2016, 3 роки
9) опис Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством. Працює на громадських засадах. Окрема винагорода, в т.ч. в натуральній формі, не виплачувалась. Обраний на посаду на загальних зборах акціонерів у 2016 році. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - приватний пiдприємець, заст.директора ДСГП "Ягубець", заст.директора ПСП "Ексiм-Агро", директор ТОВ "АгроСвiт2012". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової радиДiмов Iван Андрiйовичд/н, д/н, д/н360778044.353530013607780000
Член Наглядової радиТукасер Сергiй Iвановичд/н, д/н, д/н000000
Голова Ревiзiйної комiсiїХрапова Єфросинiя Андрiївнад/н, д/н, д/н000000
Член ревiзiйної комiсiїМаркiв Iванна Зiновiївнад/н, д/н, д/н000000
ДиректорТодоров Вiталiй Iвановичд/н, д/н, д/н000000
член Ревiзiйної комiсiїМатвiїв Iрина Олексiївнад/н, д/н, д/н000000
член Наглядової радиХрапов Володимир Борисовичд/н, д/н, д/н000000
Усього 3607780 44.35353001 3607780 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.