ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 12.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2016
Кворум зборів** 98.758
Опис Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї, Голови та секретаря зборiв та затвердження регламенту загальних зборiв. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2015р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть у 2015р.та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2015р.та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк., 6. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) товариства за 2015 рiк 7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства в 2016роцi. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного обрано лiчильну комiсiю, Голову та секретаря зборiв, затверджено регламент проведення зборiв, прийнято рiшення про затвердження звiтiв Директора, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк, роботу цих органiв управлiння товариством визнано задовiльною. Затверджено рiчний звiт за 2015 рiк, прийнято рiшення про використання чистого прибутку у сумi 254 тис.грн на розвиток виробництва та покращення ОФ. Вирiшено у 2016 роцi продовжити прийом зерна на зберiгання, сушку; здiйснювати купiвлю/продаж зерна; спрямувати основнi зусилля на погашення iснуючої заборгованостi акцiонерного товариства та забезпечення нормальної дiяльностi пiдприємства. Всi рiшення прийнятi одноголосно.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 12.08.2016
Кворум зборів** 98.758
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ. 1. Обрання лiчильної комiсiї, Голови та секретаря зборiв та затвердження регламенту загальних зборiв. 2. Припинення повноважень членiв та Голови Наглядової ради. 3. Припинення повноважень членiв та Голови Ревiзiйної комiсiї. 4. Обрання членiв та Голови Наглядової ради. 5. Обрання членiв та Голови Ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження умов цивiльно-правових (трудових) договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, та обрання особи, що уповноважується на пiдписання цих договорiв Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного обрано лiчильну комiсiю, Голову та секретаря зборiв, затверджено регламент проведення зборiв; припинено повноваження чинного складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї; шляхом кумулятивного голосування обрано новий склад Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї; затверджено умови цивiльно-правових (трудових) договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, та уповноважено Директора на пiдписання цих договорiв. Всi рiшення прийнятi одноголосно


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.