ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 18.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 13135 19292 0 0 13135 19292
будівлі та споруди 7066 6960 0 0 7066 6960
машини та обладнання 1284 2935 0 0 1284 2935
транспортні засоби 4608 9114 0 0 4608 9114
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 177 283 0 0 177 283
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 13135 19292 0 0 13135 19292
Опис Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням, не на повну завантаженість. На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів становить 28577 тис. грн. За звітний період збільшилася на 5883 тис.грн за рахунок придбання ОЗ та обладнання. Сума накопиченої амортизації на кінець звітного періоду - 9285 тис. грн. Ступінь зносу - 67,51%. За 2017 рік придбано машини та обладнання на суму 1673 тис.грн, транспортні засоби на суму 4715 тис.грн, інструменти, прилади, інвентар на суму 116 тис.грн. Будівлі та споруди майнового комплексу знаходяться за юридичною адресою і розташовані на земельній ділянці площею 8,35 га згідно Державного акту на право користування землею. Орендованих основних засобів підприємство не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 5778 9740
Статутний капітал (тис.грн.) 2033 2033
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2033 2033
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(5778.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(2033.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.