ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 18.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 30000 X X
у тому числі:
кредит20.06.2017300002320.06.2022
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 55 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 89946 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 50423 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 170424 X X
Опис Зобов"язання емiтента на кiнець звiтного перiоду складаються iз: - непогашеної частини боргу за короткостроковими кредитами банкiв на суму 30000 тис.грн; - кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на суму 49 896 тис.грн; - зобов"язань за розрахунками з бюджетом на суму 55 тис.грн; - зобов_язань за розрахунками зi страхування на суму 56 тис.грн; - зобов"язань за розрахунками з оплати працi на суму 471 тис.грн; - фiнансова допомога на зворотнiй основi на суму 89946 тис.грн. Загальна сума зобов"язань - 170 424 тис.грн