ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 18.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

104.06.2017загальні збори акціонерів600000.00062898.000953.925отримання будь-яких банкiвських продуктiв/послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитнi лiнiї, гарантiї, авалi, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банкiвських послуг; передача майна (майнових прав) в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки); купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), пiдряд, вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу та iншi угоди.06.06.2017krasnenskiykxp.pat.ua
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв 04.06.2017р. прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: отримання будь-яких банкiвських продуктiв/послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитнi лiнiї, гарантiї, авалi, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банкiвських послуг; передача майна (майнових прав) в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки); купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), пiдряд, вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу та iншi угоди. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 600 млн грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -62848 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 953,93 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 7159261, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 7066333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 7066333, "проти" - 0 прийняття рiшення.