ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 18.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31058616
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, к. 101
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4712, 28.09.2017
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0755, 25.01.2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "КРАСНЕНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ", що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2017 року, звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2017 рік, звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017р., звіту про власний капітал за 2017 рік. На нашу думку,за винятком впливу питання,описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність Товариства, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996- XIV. Основа для думки із застереженням Станом на 31.12.2017 року Товариством не списано з балансу безнадійна заборгованість в сумі 220333,68 грн. по підприємству Аграрний фонд .
Номер та дата договору на проведення аудиту 23/01, 23.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 20.03.2018 - 25.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 25.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 20000