ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 18.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дiмов Iван Андрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1968
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор ТОВ Райлянка
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2017, 3 роки
9) опис Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та чинним законодавством. Акціонер.Працює на громадських засадах. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. 12.08.2016р. обраний членом Наглядової ради на загальних зборах акціонерів та на засіданні Наглядової ради обраний Головою наглядової ради. У зв"язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції переобраний на цю посаду 25.04.2017р. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Директор ТОВ Райлянка, з 2013р. - приватний пiдприємець. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тукасер Сергiй Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1966
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ПСП "Ексiм-Агро
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2017, 3 роки
9) опис Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством. Представник акціонера.Працює на громадських засадах. Окрема винагорода, в т.ч. в натуральній формі, не виплачувалась. Обраний на посаду загальними зборами акціонерами у 12.08.2016р. У зв"язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції переобраний на цю посаду 25.04.2017р. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Директор ПСП "Ексiм-Агро". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тодоров Вiталiй Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1978
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор МПП "ОБРIЙ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2017, до моменту припинення повноважень
9) опис Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган Товариства та чинним законодавством. Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Призначений на посаду Директора 24.06.2016р. Наглядовою радою Товариства строком на 1 рік. Переобраний на цю посаду 25.04.2017р. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний механiк ТОВ "БОРIВАШ", заступник директора, директор МПП "ОБРIЙ" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Турчак Любомир Мирославович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1989
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** МПП " Обрій ", механік
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2017, 3 роки
9) опис Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством. Представник акціонера. Працює на громадських засадах. Окрема винагорода, в т.ч. в натуральній формі, не виплачувалась. Обраний на посаду на загальних зборах акціонерів 25.04.2017р. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: МПП " Обрій " , механік 01.07.2011 -01.03.2012 , фахівець з обліку пайової землі 01.03.2012р -21.04.2017 р . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової радиДiмов Iван Андрiйовичд/н360778044.353530013607780000
Член Наглядової радиТукасер Сергiй Iвановичд/н000000
ДиректорТодоров Вiталiй Iвановичд/н000000
член Наглядової радиТурчак Любомир Мирославовичд/н000000
Усього 3607780 44.35353001 3607780 0 0 0