ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 18.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2017
Кворум зборів** 98.73
Опис Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв. 4. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 5. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2016р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 8. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк 9. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне та змiну найменування Товариства. 10. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 11. Про припинення дiї чинної редакцiї Положень Публiчного акцiонерного товариства "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв". 12. Про затвердження Положень: "Про загальнi збори акцiонерiв", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про ревiзiйну комiсiю" Приватного акцiонерного товариства "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв". 13. Прийняття рiшення про припинення повноважень Директора, чинного складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 15. Обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 16. Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. Пропозицiї щодо питань порядку денного не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного обрано лiчильну комiсiю, Голову та секретаря зборiв, затверджено регламент проведення зборiв, затверджено рiшення Наглядової ради щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв, прийнято рiшення про затвердження звiтiв Директора, Наглядової ради за 2016 рiк, роботу цих органiв управлiння товариством визнано задовiльною. Затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї та її висновок щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.Затверджено рiчний звiт за 2016 рiк, прийнято рiшення прибуток за 2016 рiк у сумi 90,1 тис.грн направити на розвиток виробництва та покращення основних фондiв. Прийнято рiшення змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство, змiнити найменування Товариства на наступнi: повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв"., скорочене найменування: ПрАТ "Красненський КХП". Внесено вiдповiднi змiни в Статут Товариства, затверджено Статут в новiй редакцiї. Затверджено новi Положення Товариства : про збори, про Наглядову раду, про виконавчий орган, про Ревiзiйну комiсiю. Припинено повноваження членiв Наглядової ради, Директора, Ревiзiйної комiсiї. Обрано новий склад Наглядової ради, прийнято рiшення, що члени Наглядової ради працюють набезоплатнiй основi. Вирiшено Ревiзiйну комiсiю не обирати. Всi рiшення прийнятi одноголосно.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 04.06.2017
Кворум зборів** 98.7
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ. 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв Пропозицiї щодо питань порядку денного не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного обрано лiчильну комiсiю, Голову та секретаря зборiв, затверджено регламент проведення зборiв. Прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: отримання будь-яких банкiвських продуктiв/послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитнi лiнiї, гарантiї, авалi, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банкiвських послуг; передача майна (майнових прав) в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки); купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), пiдряд, вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу та iншi угоди. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 600 млн грн. Всi рiшення прийнятi одноголосно.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.