ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 18.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" за ЄДРПОУ 00952060

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 36222 46477
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 37317 ) ( 44479 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
0 1998
 збиток 2095 ( 1095 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1860 ) ( 1591 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1197 ) ( 0 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 407
 збиток 2195 ( 4152 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 190 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 297 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 110
 збиток 2295 ( 3962 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -20
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 90
 збиток 2355 ( 3962 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -3962 90

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 4694 1780
Витрати на оплату праці 2505 6019 1627
Відрахування на соціальні заходи 2510 1269 363
Амортизація 2515 347 1092
Інші операційні витрати 2520 532 832
Разом 2550 12861 5694

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 8134144 8134144
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 8134144 8134144
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.4870826 0.0110645
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.4870826 0.0110645
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Тодоров Вiталiй Iванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Тодоров Вiталiй Iванович